Wyszukaj interesujące Cię konsultacje

Zdefiniuj przynajmniej jedno kryterium wyszukiwania. Ustawiając więcej kryteriów wynikiem będzie iloczyn zbiorów.


Czerwonacki Budżet Obywatelski 2019 – głosowanie

organizator:
kategoria:
Budżet obywatelski
czas trwania:
od 01.06.2018
do 01.07.2018
status:
zakończone

foto art

Opis konsultacji:

Mieszkańcy gminy już po raz piąty są zaproszeni do dialogu nt. przeznaczenia środków w ramach budżetu obywatelskiego. Ideą budżetu obywatelskiego jest dialog mieszkańców z władzami gminy. To nowatorska technika konsultacyjna, której celem jest włączenie obywateli w proces podejmowania decyzji dotyczących gminy i jej rozwoju. Dzięki niej mieszkańcy mogą poznać mechanizmy konstruowania budżetu gminy, a władze otrzymają cenne informacje o potrzebach i oczekiwaniach mieszkańców. Budżet obywatelski, zwany też partycypacyjnym, to demokratyczny proces podejmowania decyzji, w którym każdy zainteresowany mieszkaniec decyduje o sposobie wydatkowania części środków z budżetu gminnego. To sami mieszkańcy zbierają pomysły, jak wydać te środki, dyskutują i w drodze głosowania podejmują decyzję. Wybór projektów przeznaczonych do realizacji zależy od zaangażowania mieszkańców, którzy wezmą udział w głosowaniu powszechnym. Budżet obywatelski integruje mieszkańców, sprawia, że zaczynają czuć się gospodarzami swojej okolicy i biorą większą odpowiedzialność za miejsce, w którym żyją.

Obliczenie wyniku głosowania polega na zsumowaniu ważnych głosów oddanych na każdy z projektów. Do realizacji mogą zostać przeznaczone te projekty inwestycyjne, które uzyskały największą liczbę głosów, aż do wyczerpania puli środków finansowych przeznaczonych na Budżet Obywatelski z zastrzeżeniem, że wśród nich nie może się znaleźć więcej niż jeden projekt dotyczący jednej miejscowości. W przypadku wyłonienia listy projektów przeznaczonych do realizacji, a niewyczerpania puli środków przeznaczonych na Budżet Obywatelski Zespół Koordynujący dopisuje do listy projektów do realizacji kolejne - decyduje w tym przypadku w kolejności: ilość zebranych głosów, następnie pierwszy projekt, który mieści się w pozostałej kwocie, aż do wyczerpania puli środków przeznaczonych na Czerwonacki Budżet Obywatelski bez względu na miejscowość, w której ma zostać zrealizowany. W przypadku niewyczerpania puli środków na projekty nieinwestycyjne, zostaną one przeznaczone na projekty inwestycyjne i odwrotnie, zachowując zasadę, iż w pierwszej kolejności liczą się projekty, na które oddano największą ilość głosów.

Jeżeli wszystkie zgłoszone projekty mieszczą się w puli budżetu przeznaczonej na realizację Budżetu Obywatelskiego 2019, odstępuje się od głosowania.

Wybrany w głosowaniu projekt może zostać zmodyfikowany po wcześniejszej konsultacji z jego pomysłodawcą lub nie zostać wykonany w przypadku, kiedy specjalistyczne ekspertyzy sporządzane na etapie projektowym wykażą, że jest on niemożliwy do zrealizowania w formie zaproponowanej przez pomysłodawcę

LISTA PROJEKTÓW

Projekty inwestycyjne:

 • Rewitalizacja ścieżki zdrowia na terenach po żwirowych w Owińskach (Owińska - 84 500,00 zł)
 • Nowe huśtawki, nowe zabawki - doposażenie placu zabaw na os. Przylesie, os. Zdroje i stworzenie nowego terenu rekreacji na ul. Działkowej (Czerwonak - 150 000,00 zł)
 • Bajkowe ludki - bezpiecznie i wesoło - przebudowa i wyposażenie przedszkolnego placu zabaw (Koziegłowy - 100 000,00 zł)
 • Fyrtel dla gzubów - modernizacja nawierzchni boiska oraz doposażenie placu zabaw (Promnice - 150 000,00 zł)
 • Nasze podwórko dla Koguta - naprawa placu zabaw wraz z ogrodzeniem przy klubie Kogucik (Potasze - 100 000,00 zł)
 • Budowa ścieżki i oświetlenia w parku przy pałacu (Owińska - 100 000,00 zł)
 • Chodnik - dojście do ROD Karolin (Koziegłowy - 36 000,00 zł)
 • Sportowa Północ - rewitalizacja i ogrodzenie boiska sportowego (Bolechowo-Osiedle - 100 000,00 zł)
 • Bezpieczny plac zabaw - szczęśliwe i zdrowe dzieci - wymiana nawierzchni na placu zabaw przy szkole (Kicin - 57 600,00 zł)
 • Przestrzeń relaksu - odcinek Czerwonak - montaż ławek oraz koszy na śmieci wzdłuż alei rowerowej przy ul. Szkolnej (Czerwonak - 13 250,00 zł)
 • Zielono mi - rewitalizacja skweru przy ul. Słowackiego (Miękowo - 31 700,00 zł)

Projekty nieinwestycyjne:

 • Park doświadczeń łączący pokolenia (20 000,00 zł)
 • Wirtualne Muzeum Gminy Czerwonak (20 000,00 zł)
 • Aktywny Czerwonak. Wakacje dla małych i dużych (50 000,00 zł)
 • Złota rączka dla seniora - wyrównajmy szanse (20 000,00 zł)
 • Uniwersytet Trzeciego Wieku (20 000,00 zł)
 • Akademia lekkoatletyczna dla najmłodszych (20 000,00 zł)
 • Wyrównywanie szans poprzez integrację pokoleń (50 000,00 zł)
 • Rodzinne zabawy z angielskim (20 000,00 zł)

Kto może wziąć udział:

Prawo udziału w głosowaniu ma każdy mieszkaniec Gminy, który ukończył 15 lat.

Jak można wziąć udział – przebieg konsultacji:

 • Głosowanie przeprowadza się w terminie określonym w harmonogramie w wyznaczonych 18 punktach na terenie Gminy Czerwonak, w których wyłożone będą urny do głosowania. Lista punktów do głosowania będzie dostępna na stronie internetowej Budżetu Obywatelskiego Gminy Czerwonak.
 • Głosować będzie można również w formie elektronicznej – zaskanować i wysłać na adres mailowy: budzetobywatelski@czerwonak.pl
 • Głosowanie odbywa się poprzez postawienie znaku „X” przy 3 wybranych projektach spośród wszystkich umieszczonych na karcie do głosowania. Głos oddany na mniejszą lub większą liczbę projektów jest nieważny. Każdy uprawniony mieszkaniec Gminy może wziąć udział w głosowaniu tylko jeden raz, wypełniając kartę do głosowania w formie papierowej lub elektronicznej

Kontakt:

Urząd Gminy Czerwonak, ul. Źródlana 39, 62 - 004 Czerwonak, mail: budzetobywatelski@czerwonak.pl

Link do strony organizatora:

http://czerwonak.pl/budzetobywatelski/

Podsumowanie:

Prawie 2800 osób wzięło udział w głosowaniu Czerwonackiego Budżetu Obywatelskiego 2019. Z 19 zakwalifikowanych projektów, do realizacji przyjętych zostało 9 (3 inwestycyjne i 6 tzw. miękkich). Najwięcej, 150 tysięcy złotych przeznaczone zostanie na „Nowe huśtawki, nowe zabawki” w Czerwonaku.

Na realizacje zadań w ramach CBO w 2019 roku przeznaczonych zostało 500 tysięcy złotych z czego 350 tys. na projekty inwestycyjne i 150 na nieinwestycyjne. Każdy z mieszkańców uprawnionych do głosowania mógł zakreślić na karcie, maksymalnie trzy zatwierdzone „pomysły”. Wśród inwestycji największa liczę głosów, aż 976, zebrał projekt „Nowe huśtawki, nowe zabawki” w Czerwonaku. W przyszłym roku, za zadeklarowaną przez pomysłodawców kwotę 150 tysięcy złotych, doposażone zostaną place zabaw na osiedlach Przylesie i Zdroje, a także powstanie nowy teren rekreacyjny na ul. Działkowej.
Swojej realizacji, w ramach projektów inwestycyjnych, doczekają się jeszcze dwa zgłoszone przez mieszkańców – „Sportowa Północ. Rewitalizacja i ogrodzenie boiska sportowego w Bolechowie-Osiedlu” (612 głosów) i „Rewitalizacja ścieżki zdrowia na terenach pożwirowych w Owińskach” (392 głosy). Na pierwszy z nich przeznaczonych zostanie 100 tysięcy złotych, na drugi kwota 84 500 złotych.

Więcej głosów (662) od dwóch poprzednich zdobył co prawda projekt „Fyrtel dla Gzubów”, ale zgodnie z regulaminem Czerwonackiego Budżetu Obywatelskiego 2019, do realizacji mógł być przyjęty tylko jeden o wartości 150 tysięcy złotych.
Wśród projektów miękkich największe uznanie zyskał „Aktywny Czerwonak. Wakacje na wesoło dla małych i dużych”. W jego ramach w przyszłym roku organizowane będą imprezy – rozpoczęcie wakacji, integracyjna i zakończenie wakacji. Na realizację tego celu przeznaczonych zostanie 50 tysięcy złotych. Pięć innych projektów dofinansowany zostanie kwotą 20 tysięcy złotych.

Łączna ilość głosów oddanych: 2 768
Głosy ważne: 2 473
Głosy nieważne: 295

WYNIKI GŁOSOWANIA - Projekty inwestycyjne:

1. NOWE HUŚTAWKI, NOWE ZABAWKI - 976 głosów (150.000,00 ZŁ) - Doposażenie placu zabaw na osiedlu Przylesie, na osiedlu Zdroje oraz stworzenie nowego terenu rekreacji na ulicy Działkowej w Czerwonaku, m.in. montaż zestawu sportowo-sprawnościowego, huśtawek, koszy na śmieci, stołów z ławami, stojaka na rowery, obsadzenie zielenią.

2. SPORTOWA PÓŁNOC. REWITALIZACJA I OGRODZENIE BOISKA SPORTOWEGO W BOLECHOWIE-OSIEDLU - 612 głosów (100.000,00 ZŁ) - Podstawowym zadaniem jest budowa trwałego ogrodzenia dookoła boiska sportowego. Przewiduje się budowę opłotowania na podmurówce oraz z wykorzystaniem paneli płotowych z siatki W przypadku niewykorzystania wszystkich puli, pozostałe środki zostaną wykorzystane na rewitalizację terenu boiska.

3. REWITALIZACJA ŚCIEŻKI ZDROWIA NA TERENACH PO ŻWIRWYCH W OWIŃSKACH - 392 głosy (84.500,00 zł) - Projekt zakłada urozmaicenie treningów poprzez wykonywanie dodatkowych ćwiczeń na stacjach zlokalizowanych ( w odległości co ok. 30 m) na specjalnie wyznaczonej ścieżce zdrowia, w okolicy zbiorników po żwirowych w Owińskach. Każda stacja będzie posiadała opis ćwiczeń oraz 3 poziomy trudności ich wykonania. Przykładowe ćwiczenia: przejście po równoważni, bieg między słupkami, przeskok obunóż, przemieszczanie się po drabince poziomej, brzuszki w pozycji siedzącej lub leżącej, przemieszczanie się po ruchomej belce, podciąganie na drążkach, wypad na prawą i lewą nogę, wyciskanie kłody na leżąco, pompki na poręczach, pieńki, ćwiczenia na drabince krzyżakowej.

WYNIKI GŁOSOWANIA - Projekty inwestycyjne/miękkie:

1. AKTYWNY CZERWONAK. WKACJE NA WESOŁO DLA MAŁYCH I DUŻYCH - 881 głosów (50.000,00 ZŁ) - Główną osią byłyby 3 imprezy integracyjne - rozpoczęcie wakacji, piknik integracyjny i zakończenie wakacji. Ponadto, w trakcie wakacji byłoby zorganizowanych wiele działań dla mieszkańców młodszych i starszych z przewagą działań dla dzieci i młodzieży, np. warsztaty plastyczne, rodzinne wycieczki, turniej gier i zabaw, koncerty, zajęcia zumby.

2. PARK DOŚWIADCZEŃ ŁĄCZĄCY POKOLENIA - 432 głosy (20.000,00 zł) - Wspólnie z dziećmi uczęszczającymi do przedszkola zostanie stworzony park doświadczeń, do którego stworzenia zaproszeni będą rodzice, dziadkowie, absolwenci przedszkola. Działania: sadzenie drzew, eksperymenty z elementami fizyki, chemii, matematyki, labirynt wodny, świat barw- zabawy plenerowe z ciepłą i zimną wodą, budowa wiatraków z tworzyw sztucznych, wesoły balon, poszukiwanie zaginionych kamyków, odkrywanie tajemnic zwierząt w plenerze, zakup i montaż urządzeń pobudzających kreatywność, spotkanie integracyjne na otwarcie parku. Stworzony pak będzie służył całej społeczności lokalnej gminy Czerwonak.

3. AKADEMIA LEKKOATLETYCZNA DLA NAJMŁODSZYCH - 392 głosy (20.000,00 zł) - Zajęcia sportowe dla dzieci 5-10 lat we współpracy z Akademią Lekkoatletyczną Marcina Urbasia. Miejsce: SP w Czerwonaku i SP w Koziegłowach. Działania: organizacja zajęć, dobór trenerów, zapewnienie pomieszczeń i niezbędnej infrastruktury. Cel: walka z otyłością i brakiem aktywności sportowej wśród dzieci. Zajęcia będą się odbywały raz w tygodniu w Szkole Podstawowej w Czerwonaku i 1 w tygodniu w Szkole Podstawowej w Koziegłowach.

4. RODZINNE ZABAWY Z ANGIELSKIM - 309 głosów (20.000,00 zł) - Celem projektu jest pomoc dzieciom i młodzieży z terenu gminy Czerwonak w nauce języka angielskiego. Proponuje się aby nauka prowadzona była w formie zabawy, dzięki czemu uczniowie będą chętniej uczestniczyć w zajęciach. W zajęciach uczestniczyć mogą także rodzice, dziadkowie, starsze rodzeństwo uczniów, dzięki temu zajęcia staną się sposobem na rodzinne spędzanie czasu.

5. ZŁOTA RĄCZKA DLA SENIORA- WYRÓWNAJMY SZANSE - 223 głosy (20.000,00 zł) - Celem projektu jest pomoc samotnym seniorom mieszkającym na terenie Gminy Czerwonak w drobnych usługach niewymagających szczególnych uprawnień, np. naprawa cieknącego kranu, wymiana żarówki, naprawa uszkodzonej spłuczki, regulacja drzwi, dostrojenie telewizora, wymiana klamki itp.

6. UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU - 194 głosy (20.0000,00 ZŁ) - Celem projektu jest zorganizowanie min. 10 spotkań, raz w miesiącu, z wykładowcami i udostępnienie sali dostosowanej do liczby uczestników i wykładowców. Planuje się wykłady od stycznia do grudnia 2019 r. Wykłady odbywałby się w Gminnym Centrum Kultury i Rekreacji w Koziegłowach. Celem działania UTW jest pobudzanie aktywności społecznej oraz zapobieganie marginalizacji, wykluczeniu społecznemu seniorów a także dążenie do utrzymania indywidualnego dobrostanu psychofizycznego ludzi starszych.

 

Newsletter

Zapisz się na newsletter aby otrzymywać najnowsze informacje o konsultacjach

Do prawidłowego funkcjonowania portalu używane są pliki cookies. Korzystając z portalu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Dowiedz się więcej o Polityce Prywatności [X]