Wyszukaj interesujące Cię edycje SBD

Zdefiniuj przynajmniej jedno kryterium wyszukiwania. Ustawiając więcej kryteriów wynikiem będzie iloczyn zbiorów.


Szkolny Budżet Dostępności 2023 - SP 38 w Poznaniu

organizator:
kategoria:
rok 2023
zgłaszanie projektów:
od 21.03.2023
do 04.04.2023
głosowanie:
od 19.04.2023
do 19.04.2023
liczba odsłon:
100

foto art

Informacje ogólne:

 • Szkolny Budżet Dostępności (SBD) to nauka funkcjonowania społeczeństwa obywatelskiego w praktyce, dostosowana do potrzeb i wymagań młodzieży. Dzięki możliwości realizacji wybranego przez społeczność szkoły projektu SBD posiada niemal wszystkie cechy samorządowego budżetu partycypacyjnego. Nie jest to więc tylko symulacja, ale autentyczny proces konsultacyjny oparty na partycypacji, a jego bezpośredni rezultat – zrealizowany projekt młodzieżowy – staje się wręcz namacalny dla uczniów. Wszystko po to by pokazać, że warto być zaangażowanym młodym obywatelem! A dzięki powiązaniu z tematyką dostępności i uniwersalnego projektowania Szkolny Budżet Dostępności to także wyjątkowa możliwość poznawania zasad dostępnej szkoły i kreowania dostępnego środowiska młodzieży.
 • Aktualna edycja Szkolnego Budżetu Dostępności jest elementem przedsięwzięcia pt. „DziałaMY dla dostępności!” finansowanego przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywa¬telskich NOWEFIO na lata 2021-2030.

Składanie projektów:

 • Składanie projektów odbywa się poprzez wypełnienie i wysłanie online formularza zgłoszeniowego projektu poprzez portal www.konsultacje.metropoliapoznan.pl/dostepnosc.
 • Projekty można zgłaszać w terminie od 21.03.2023 do 04.04.2023
 • Propozycje projektów mogą składać: uczniowie i nauczyciele
 • Liczba propozycji projektów możliwych do złożenia przez jedną osobę uprawnioną: 3
 • Maksymalna kwota realizacji zgłoszonego projektu wynosi: 700 zł.
 • Składane projekty powinny służyć społeczności szkolnej i pomagać w budowaniu dostępnej szkoły lub zwiększeniu świadomości nt. znaczenia dostępności.
 • Zgłaszane projekty powinny mieć charakter inwestycyjny/twardy (bez możliwości budowy/rozbudowy obiektów) lub nieinwestycyjny/miękki.
 • Zgłaszane projekty powinny być możliwe do realizacji do dnia 31.05.2023
 • Składane projekty powinny spełniać wymogi racjonalności oraz efektywności kosztowej.

Opiniowanie:

 • Zgłoszone projekty będą weryfikowane pod względem zgodności z zasadami danej edycji Szkolnego Budżetu Dostępności oraz możliwościami ich terminowej realizacji.
 • Sprawdzania zgodności projektów podejmie się Komitet Opiniujący złożony m.in. z wybranych nauczycieli i Dyrekcji szkoły.
 • Opiniowanie projektów odbędzie się w terminie od 05.04.2023 do 14.04.2023
 • Opiniowanie zakończy się zatwierdzeniem listy projektów przeznaczonych do głosowania. Lista ta zostanie upubliczniona na portalu www.konsultacje.metropoliapoznan.pl/dostepnosc a także w sposób widoczny zostanie wywieszona na tablicy ogłoszeń w szkole.

Głosowanie:

 • Głosowanie odbędzie się w terminie w dniach od 17.04.2023 do 21.04.2023
 • Prawo do udziału w głosowaniu posiadają uczniowie i nauczyciele
 • Liczba głosów, które może oddać osoba uprawniona do głosowania: 1
 • Głosowanie odbędzie się w budynku szkoły – adres: ul. Romana Brandstaettera 6, Poznań.
 • Głosowanie zostanie przeprowadzone z zachowaniem zasad poufności i bezstronności i odbędzie się poprzez wypełnienie papierowych lub elektronicznych kart do głosowania.
 • Liczenia głosów podejmie się Komisja Sprawdzająca złożona z wybranych nauczycieli i uczniów szkoły.
 • Osobom wchodzącym w skład Komitetu Opiniującego nie przysługuje prawo głosu.

Wyniki:

 • Wyniki głosowania zostaną ogłoszone niezwłocznie po zatwierdzeniu wyników na portalu www.konsultacje.metropoliapoznan.pl/dostepnosc a także na tablicy ogłoszeń w szkole.
 • W przypadku równej liczby głosów dwóch lub więcej projektów, wygrany projekt lub projekty zostanie/zostaną wybrane drogą losowania.

Realizacja projektu/projektów wybranego/wybranych w głosowaniu:

 • Zwycięski projekt/projekty zostanie zrealizowany w terminie do 31.05.2023.
 • Jeżeli kwota wybranego projektu w trakcie jego realizacji okaże się wyższa niż wskazany w ramach edycji limit, może on zostać zrealizowany jedynie częściowo. Jeśli nie będzie możliwości realizacji częściowej może on zostać odrzucony, a jego miejsce zajmie wówczas następny projekt z największą liczbą głosów.

Kontakt:

Krystyna Ziemkowska

UWAGA: Wnioskodawcy niezwłocznie po wysłaniu wniosku drogą eletroniczną są zobowiązani do dostarczenia oświadczeń dotyczących RODO (zgoda rodzica w przypadku wnioskodawców poniżej 13 roku życia). Podpisane oświadczenia należy przekazać nauczycielom opiekunom SBD wymienionym powyżej. W razie niedostarczenia oświadczenia projekt może zostać zaopiniowany negatywnie.

Zaakceptowane projekty SBD

Do prawidłowego funkcjonowania portalu używane są pliki cookies. Korzystając z portalu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Dowiedz się więcej o Polityce Prywatności [X]