Wyszukaj interesujące Cię edycje SBO

Zdefiniuj przynajmniej jedno kryterium wyszukiwania. Ustawiając więcej kryteriów wynikiem będzie iloczyn zbiorów.


Regulamin portalu

I. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z metropolitalnego portalu konsultacji społecznych dostępnego pod adresem internetowym www.konsultacje.metropoliapoznan.pl (zwanego dalej „Portalem”), który prowadzony i administrowany jest przez Stowarzyszenie Metropolia Poznań.
 2. Podstawowym celem Portalu jest udostępnianie mieszkańcom informacji o planowanych, trwających i zakończonych konsultacjach społecznych (w tym o zakresie rzeczowym oraz terytorialnym i czasowym konsultacji, dostępnych formach uczestnictwa i partycypacji obywateli, możliwościach uzyskania szczegółowych informacji).
 3. Portal umożliwia użytkownikom także bezpłatne uczestnictwo w konsultacjach społecznych za pośrednictwem narzędzi online tj. ankiety, formularze uwag itp.
 4. Informacje o konsultacjach społecznych publikowane są na Portalu przez Stowarzyszenie Metropolia Poznań oraz podmioty wchodzące w skład Stowarzyszenia tj.
  a) Miasto i Gmina Buk
  b) Gmina Czerwonak
  c) Gmina Dopiewo
  d) Gmina Kleszczewo
  e) Gmina Komorniki
  f) Gmina Kostrzyn
  g) Miasto i Gmina Kórnik
  h) Miasto Luboń
  i) Gmina Mosina
  j) Miasto i Gmina Murowana Goślina
  k) Gmina Oborniki
  l) Miasto Poznań
  m) Powiat Poznański
  n) Miasto Puszczykowo
  o) Gmina Rokietnica
  p) Miasto i Gmina Skoki
  q) Gmina Stęszew
  r) Gmina Suchy Las
  s) Gmina Swarzędz
  t) Miasto i Gmina Szamotuły
  u) Gmina Śrem
  v) Gmina Tarnowo Podgórne
 5. Portal skierowany jest do wszystkich osób zainteresowanych konsultacjami prowadzonymi na obszarze Metropolii Poznań, w tym przede wszystkim konsultacjami uruchamianymi przez podmioty określone w pkt. 4.
 6. Użyte w regulaminie terminy należy rozumieć następująco:
  a) regulamin – regulamin metropolitalnego portalu konsultacji społecznych dostępnego pod adresem internetowym www.konsultacje.metropoliapoznan.pl;
  b) portal – metropolitalny portal konsultacji społecznych dostępny pod adresem internetowym www.konsultacje.metropoliapoznan.pl;
  c) wpis – pisemna forma wypowiedzi użytkownika w postaci elektronicznej realizowana za pośrednictwem podstron portalu konsultacji społecznych; może przybrać formę m.in. odpowiedzi na pytanie otwarte w ankiecie, wypowiedzi pisemnej w elektronicznym formularzu uwag, komentarza, innych treści itp.;
  d) interaktywna część portalu – część Portalu ogólnodostępna dla użytkowników za pomocą sieci internet;
  e) właściciel portalu – właścicielem portalu jest Stowarzyszenie Metropolia Poznań, ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 8, 61-124 Poznań;
  f) użytkownik – każda osoba korzystająca z portalu za pośrednictwem internetu.

II. Warunki korzystania z portalu

 1. Aby móc korzystać z części interaktywnej Portalu, udostępnionej poprzez sieć Internet należy posiadać dostęp do Internetu oraz zaakceptować treść regulaminu portalu konsultacji społecznych (w sytuacjach gdy wyrażenie akceptacji dla regulaminu będzie wymagane).
 2. Każdy z użytkowników ponosi wyłączną i osobistą odpowiedzialność wobec Administratora, podmiotów i osób trzecich za zamieszczenie wypowiedzi naruszającej przepisy prawa lub zasady wynikające z niniejszego Regulaminu.

III. Typy użytkowników portalu

 1. Użytkownik – osoba niezalogowana do portalu, posiadająca dostęp do wszystkich funkcji publicznych – interaktywnej części portalu (dostępność niektórych funkcji może być uzależniona od akceptacji niniejszego regulaminu), w tym:
  a) przeglądanie treści portalu i wchodzenie na poszczególne podstrony,
  b) wyszukiwanie proste oraz wyszukiwanie zaawansowane (przy użyciu wyszukiwarki),
  c) drukowanie/zapisywanie plików na dysku komputera,
  d) wypełnianie i wysyłanie ankiet,
  e) korzystanie z funkcjonalności Powiadom znajomego,
  f) subskrypcja newslettera.
 2. Moderator samorządowy – osoba zalogowana do panelu administracyjnego (panelu zarządzania) przeznaczonego dla przedstawicieli organizatorów konsultacji społecznych z ramienia samorządów, posiadająca dostęp do wybranych funkcji o charakterze administracyjnym.
 3. Moderator pozarządowy – osoba zalogowana do panelu administracyjnego (panelu zarządzania) przeznaczonego dla przedstawicieli organizacji pozarządowych, posiadająca dostęp do wybranych funkcji o charakterze administracyjnym, w tym: możliwość dodawania / edycji ankiet w ramach swojej grupy tematycznej i w danym obszarze terytorialnym, generowanie i upublicznianie raportów z ankiet, pobieranie raportów z ankiet. Ankiety dodawane przez moderatorów pozarządowych powinny dotyczyć zakresu działania danej organizacji pozarządowej (np. badanie opinii w zakresie potrzeb na usługi społeczne realizowane przez daną organizację). Uzyskanie uprawnień moderatora pozarządowego jest możliwe po pisemnym zgłoszeniu prośby na adres Administratora. Zgłoszenie powinno zawierać: pełną nazwę organizacji, dane rejestrowe i teleadresowe, adres e-mail. Załącznik zgłoszenia powinna stanowić kopia aktualnego statutu organizacji. Administrator rozpatruje prośbę w ciągu 30 dni od otrzymania pisma. Podmiotom, które uzyskają uprawnienia moderatora pozarządowego przekazane zostaną hasło i login do panelu zarządzania. Administrator ma prawo do autoryzowania ankiet przed ich publikacją na portalu pod względem spełniania wymogów niniejszego regulaminu. Administrator dokonuje procesu autoryzacji w ciągu 7 dni od wysłania ankiety do publikacji (w wyjątkowych przypadkach termin ten może wynieść 14 dni).
 4. Administrator – osoba reprezentująca Stowarzyszenie Metropolia Poznań zalogowana do panelu administracyjnego (panelu zarządzania), posiadająca dostęp do wszystkich funkcji administracyjnych.

IV. Administrator Portalu

 1. Administrator Portalu upoważniony jest do zmiany niniejszego regulaminu.
 2. Administrator Portalu upoważniony jest do zarządzania treścią portalu, nadzorowania jego działania oraz przyjmowania wszelkich uwag na ten temat.
 3. Administrator Portalu zastrzega sobie prawo do usuwania treści niezgodnych z postanowieniami niniejszego regulaminu.eniami niniejszego regulaminu.
 4. Administrator Portalu uprawniony jest do blokowania uczestnictwa w interaktywnej części portalu w stosunku do osób naruszających postanowienia regulaminu bez podawania uzasadnienia.
 5. Administrator Portalu nie przekazuje ani nie użycza danych użytkowników Portalu innym osobom lub instytucjom, za wyjątkiem sytuacji, gdy dzieje się to za wyraźną zgodą lub na życzenie użytkownika, którego dane dotyczą lub też na żądanie uprawnionych organów państwa na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań.

V. Wpisy

Zabrania się publikowania wpisów (treści, postów):

 1. Sprzecznych z prawem, uznanych powszechnie za naganne moralnie, społecznie niewłaściwe, obraźliwych względem innych.
 2. Propagujących przemoc lub nawołują do nienawiści.
 3. Zawierających wyrazy uznawane powszechnie za wulgarne, obraźliwe i obsceniczne.
 4. Zawierających treści reklamowe lub wykraczają poza sferę nieodpłatnej działalności społecznej (np. służących celom prowadzenia działalności gospodarczej).
 5. Niezgodnych z tematyką: podstrony, ogłoszenia o konsultacjach, ankiety, formularza, wątku itp.
 6. Mających na celu agitację polityczną.
 7. Naruszających obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym prawa własności, ochrony wizerunku i dobrego imienia.

VI. Ankiety

Zabrania się publikowania ankiet, sond, formularzy uwag itp.:

 1. Których zakres tematyczny lub terytorialny wykracza poza zakres uprawnień danego moderatora.
 2. Odnoszących się do tematyki, w zakresie której podmiotem właściwym do publikacji jest inny podmiot posiadający uprawnienia moderatora.
 3. Zawierających treści sprzeczne z prawem, uznane powszechnie za naganne moralnie, społecznie niewłaściwe, obraźliwe względem innych.
 4. Propagujących przemoc lub nawołują do nienawiści.
 5. Zawierających wyrazy uznawane powszechnie za wulgarne, obraźliwe i obsceniczne.
 6. Zawierających treści reklamowe lub wykraczają poza sferę nieodpłatnej działalności społecznej (np. służących celom prowadzenia działalności gospodarczej).
 7. Mających na celu agitację polityczną.

VII. Prawa autorskie

 1. Treść portalu chroniona jest prawem autorskim. Wszelkie prawa są zastrzeżone.
 2. Treść portalu jest własnością właściciela portalu.
 3. Jakiekolwiek przetwarzanie treści przez osoby inne niż administrator, moderator samorządowy i moderator pozarządowy możliwe jest jedynie po uprzedniej, pisemnej zgodzie wyrażonej przez właściciela.
 4. Użytkownik wyrażając zgodę na przyjęcie regulaminu upoważnia jednocześnie właściciela portalu oraz podmioty samorządowe wymienione w Rozdziale I pkt 4, do korzystania z zamieszczonej przez danego Użytkownika wypowiedzi jego autorstwa, którą można zgodnie z Ustawą z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych Utworu uznać za „utwór” w tym, w zakresie: 
 5. a) utrwalania i zwielokrotniania – wytwarzania dowolną techniką egzemplarzy Utworu, a także do wprowadzania Utworu do pamięci komputera, publikowania Utworu na stronach internetowych - w szczególności na łamach Portalu, obróbki cyfrowej celem dostosowania ich do wymogów Portalu;
  b) rozpowszechniania Utworu w sposób inny niż określony powyżej – publicznego wykonania, wystawienia, wyświetlenia, odtworzenia oraz nadawania i remitowania za pomocą wizji lub fonii przewodowej lub bezprzewodowej przez stację naziemną lub za pośrednictwem satelity, włączania ich do innych utworów i tworzenia opracowań, a także publicznego udostępniania ww. utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym w publikacjach.
 6. Szczegóły dotyczące polityki prywatności właściciela serwisu zawiera Polityka Prywatności, udostępniona na Portalu.

VIII. Postanowienia końcowe

 1. Regulamin obowiązuje od momentu jego opublikowania.
 2. Właściciel Portalu zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie.
 3. Zmiany mogą nastąpić w dowolnym czasie, a informacja o dokonanej zmianie zostanie w takim wypadku opublikowana na Portalu w sposób widoczny i zrozumiały.
 4. Wszelkie zmiany stają się obowiązujące w momencie ich opublikowania na Portalu.


Do prawidłowego funkcjonowania portalu używane są pliki cookies. Korzystając z portalu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Dowiedz się więcej o Polityce Prywatności [X]