Wyszukaj interesujące Cię edycje SBO

Zdefiniuj przynajmniej jedno kryterium wyszukiwania. Ustawiając więcej kryteriów wynikiem będzie iloczyn zbiorów.


Baza wiedzy

PROJEKT "DZIAŁAMY! PROGRAM ROZWOJU EDUKACJI OBYWATELSKIEJ W METROPOLII POZNAŃ" (2019-2020)

Zapraszamy do zapoznania się z prezentacją nt. relizacji projektu:

Prezentacja o projekcie DzialaMY! (PDF)

Szkolenia online

W ramach projektu "DziałaMY!" w 2020 roku zrealizowano dwa szkolenia online dla pracowników samorządowych.
Szkolenie stworzone specjalnie dla pracowników jednostek samorządowych, którzy zajmują się prowadzeniem konsultacji społecznych z mieszkańcami i wykorzystują do komunikacji społecznej internet i media społecznościowe.

Szkolenie 04.11.2020 - ANKIETA INTERNETOWA

Podtytuł: Ankieta internetowa jako element efektywnych konsultacji społecznych. Czyli czego nie wiemy o ankietach, ale boimy się zapytać?

Krzysztof Mączka (trener) – doktor socjologii, pracownik Wydziału Socjologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Członek European Sociological Association oraz Polskiego Towarzystwa Socjologicznego. Autor kilkunastu publikacji naukowych oraz recenzji m.in. w renomowanych czasopismach międzynarodowych i krajowych (m.in. Ecological Economics, Ecosystem Services). Laureat stypendium START (2020) dla 100 najlepszych młodych polskich naukowców. Realizował wiele badań praktycznych i konsultacji społecznych m.in. w Szczecinie, Wrocławiu, Poznaniu, Czerwonaku, Luboniu, Szubinie, Rudzie Śląskiej.

Program szkolenia - ANKIETA INTERNETOWA - 04.11.2020 (PDF)

Szkolenie 18.11.2020 - SOCIAL MEDIA

Podtytuł: Social media w służbie samorządu, czyli jak efektywnie wykorzystać media społecznościowe w konsultacjach społecznych i aktywizować odbiorców.

Paweł Marciniak (trener) – manager komunikacji online i kreator contentu internetowego, były dziennikarz i rzecznik prasowy Urzędu Miasta Poznania. Na co dzień pomaga też tworzyć strategie marketingowe firm oraz wykonuje audyty komunikacji marketingowej. Od lat pracuje przy komunikacji aukcji internetowych Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy na Allegro oraz innych projektach społecznej odpowiedzialności biznesu, kilku dużych marek.

Program szkolenia - SOCIAL MEDIA - 18.11.2020 (PDF)

Filmy

Dawid Drobnić (Stowarzyszenie Metropolia Poznań) opowiada o innowacyjnym zakresie projektu "DziałaMY!"

Ryszard Michalski (Stowarzyszenie CREO) wskazuje, jak ważne jest budowanie zaangażowania społecznego i obywatelskiego młodzieży szkolnej.

Nina Woderska (Stowarzyszenie CREO) opisuje warsztaty dla młodzieży dotyczące starości.

Dr Krzysztof Mączka (UAM) opowiada o efektywnych technikach angażowania młodzieży w konsultacje społeczne

Michał Apolinarski (Websylium s.c.) opisuje nowe funkcjonalności na metropolitalnym portalu konsultacji, w tym moduł Szkolnych Budżetów Obywatelskich.

Poradniki (do pobrania)

Poradnik - Jak napisać projekt do budżetu obywatelskiego (PDF)

Poradnik - Jak zorganizować Szkolny Budżet Obywatelski (PDF)

Poradnik - Tworzenie inicjatyw młodzieżowych (PDF)

Poradnik - Efektywne konsultacje społeczne dla młodzieży i osób -30 (PDF)

Wzory PLAKATÓW DLA WNIOSKODAWCÓW SBO

Pobierz i edytuj na swoim komputerze (pobierz - edytuj - drukuj - rozklejaj)

Wzór plakatu - dla projektodawców SBO - wersja WORD

Pobierz, wydrukuj i wypełnij ręcznie (pobierz - wydrukuj - wypełnij - rozklejaj)

Wzór plakatu - dla projektodawców SBO - wersja WORD

Wzór plakatu - dla projektodawców SBO - wersja PDF

Wzory ULOTEK DLA WNIOSKODAWCÓW SBO

Pobierz i edytuj na swoim komputerze (pobierz - edytuj - drukuj - rozklejaj)

Wzór ulotki - dla projektodawców SBO - wersja WORD

Pobierz, wydrukuj i wypełnij ręcznie (pobierz - wydrukuj - wypełnij - rozklejaj)

Wzór ulotki - dla projektodawców SBO - wersja WORD

Wzór ulotki - dla projektodawców SBO - wersja PDF

Wzory PLAKATÓW DLA WNIOSKODAWCÓW "DOROSŁYCH" SAMORZĄDOWYCH BUDŻETÓW OBYWATELSKICH

Pobierz i edytuj na swoim komputerze (pobierz - edytuj - drukuj - rozklejaj)

Wzór plakatu - dla projektodawców samorządowych budżetów obywatelskich - wersja WORD

Pobierz, wydrukuj i wypełnij ręcznie (pobierz - wydrukuj - wypełnij - rozklejaj)

Wzór plakatu - dla projektodawców samorządowych budżetów obywatelskich - wersja WORD

Wzór plakatu - dla projektodawców samorządowych budżetów obywatelskich - wersja PDF

Wzory ULOTEK DLA WNIOSKODAWCÓW "DOROSŁYCH" SAMORZĄDOWYCH BUDŻETÓW OBYWATELSKICH

Pobierz i edytuj na swoim komputerze (pobierz - edytuj - drukuj - rozklejaj)

Wzór ulotki - dla projektodawców samorządowych budżetów obywatelskich - wersja WORD

Pobierz, wydrukuj i wypełnij ręcznie (pobierz - wydrukuj - wypełnij - rozklejaj)

Wzór ulotki - dla projektodawców samorządowych budżetów obywatelskich - wersja WORD

Wzór ulotki - dla projektodawców samorządowych budżetów obywatelskich - wersja PDF

.

MATERIAŁY DOTYCZĄCE PROJEKTU "AKTYWNI OBYWATELE W METROPOLII POZNAŃ" (relizacja 2017)

Filmy

Elżbieta Olędzka Koprowska (OKEJ Pracownia) tłumaczy czym są konsultacje społeczne i co nam dają, wskazuje na różne techniki konsultacji oraz podpowiada jak skutecznie informować mieszkańców o konsultacjach.

Krzysztof Mączka (Instytut Socjologii UAM) wskazuje organizatorom konsultacji na co zwrócić uwagę przygotowując procedurę konsultacji, opowiada dlaczego konsultacje czasem się nie udają oraz podpowiada jak uniknąć spolaryzowanych konfliktów w trakcie konsultacji.

Publikacje

Fotografia Niezbędnika konsultacji społecznych

Niezbędnik konsultacji społecznych - broszura informacyjna przygotowana w ramach projektu pt. "Aktywni obywatele Metropolii Poznań"

Czym są konsultacje społeczne?

Partycypacja społeczna może przebierać różne formy mniej lub bardziej bezpośredniego wpływu obywateli na sprawy publiczne.

Grafika ukazująca piramidę wpływu - informowanie, konsultoanie, współdecydowanie

Upraszczając, można spróbować zobrazować ją za pomocą trzech szczebli:

 1. Informowanie - to proces jednostronnego komunikowania planów i rozwiązań. Nie zakłada ono modyfikacji prezentowanych pomysłów, ani wiążącej dyskusji.
 2. Konsultowanie - jest procesem komunikacji dwustronnej, podczas której opiniowaniu
  podlegają przedstawiane rozwiązania.
 3. Współdecydowanie - jest nie tyle zbieraniem opinii, ile partnerską relacją pomiędzy
  stronami służącą wspólnemu wypracowaniu rozwiązań.

Po co nam konsultacje społeczne?

Prowadzenie dobrego dialogu ze społecznością lokalną i włączenie jej w procesy podejmowania
decyzji może mieć różne cele.

Grafika ukazująca różne motywy przeprowadzania konsultacji społecznych - treść tożsama do tekstu poniżej

Poniżej przedstawiamy najważniejsze z nich, które określają zarazem korzyści, jakie mogą wynikać z efektywnie prowadzonej komunikacji:

 1. Podjęcie otymalnej decyzji
 2. Uzyskanie poparcia społeczności
 3. Upewnienie się co do kierunków zmian
 4. Wzajemne uczenie się
 5. Uniknięcie konfliktu
 6.  Lepszy wizerunek instytucji
 7. Budowa współodpowiedzialności
 8. Lepsza komunikacja między interesariuszami
 9. Przygotowanie do trudnej decyzji

Kanon konsultacji społecznych

Zasady konsultacji społecznych zostały sformułowane jako punkt wyjścia dla „Kanonu Lokalnych Konsultacji Społecznych”, dokumentu stworzonego w 2012 r. pod patronatem Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji.

 1. DOBRA WIARA - Konsultacje prowadzone są w duchu dialogu obywatelskiego. Strony słuchają się nawzajem, wykazując wolę zrozumienia odmiennych racji.
 2. POWSZECHNOŚĆ - Każdy zainteresowany tematem powinien móc dowiedzieć się o konsultacjach i wyrazić w nich swój pogląd. 
 3. PRZEJRZYSTOŚĆ - Informacje o celu, regułach, przebiegu i wyniku konsultacji muszą być powszechnie
  dostępne. Jasne musi być, kto reprezentuje jaki pogląd. 
 4. RESPONSYWNOŚĆ - Każdemu, kto zgłosi opinię, należy się merytoryczna odpowiedź w rozsądnym terminie, co nie wyklucza odpowiedzi zbiorczych.
 5. KOORDYNACJA - Konsultacje powinny mieć gospodarza odpowiedzialnego za konsultacje - tak politycznie, jak organizacyjnie. Powinny one być odpowiednio umocowane w strukturze administracji.
 6. PRZEWIDYWALNOŚĆ - Konsultacje powinny być prowadzone od początku procesu legislacyjnego.
  Powinny być prowadzone w zaplanowany sposób i w oparciu o czytelne reguły.
 7. POSZANOWANIE INTERESU OGÓLNEGO - Choć poszczególni uczestnicy konsultacji mają prawo przedstawiać swój partykularny interes, to ostateczne decyzje podejmowane w wyniku przeprowadzonych konsultacji powinny reprezentować interes publiczny i dobro ogólne.

Jak zaplanować konsultacje społeczne?

 1. Przede wszystkim upewnij się, czy w sprawie, która ma być poddana konsultacjom nie ma już gotowego rozwiązania.
 2. Wypisz pytania, które zadasz podczas konsultacji.
 3. Określ grupę, która jest najważniejsza dla sprawy podlegającej konsultacjom.
 4. Zadbaj, żeby mieszkańcy mieli aktualne informacje o sprawie.
 5. Wybierz miejsce, w którym odbędą się konsultacje. Dobierz inne narzędzia.
 6. Zaplanuj sposób prowadzenia spotkań. 
 7. Zaplanuj harmonogram konsultacji i ogłoś go z wyprzedzeniem, żeby mieszkańcy wiedzieli, jak będzie wyglądał cały proces podejmowania decyzji.

Podstawy prawne:

Przykładowo:

W art. 5a, ust.1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, napisano:

„W wypadkach przewidzianych ustawą oraz w innych sprawach ważnych dla gminy mogą być przeprowadzane na jej terytorium konsultacje z mieszkańcami gminy.
Zasady i tryb przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami gminy określa uchwała rady gminy”.

Prawo nakłada również obowiązek konsultowania kwestii związanych z:

 • ochroną środowiska: kwestię tę regulują art.29-43 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko;
 • planowaniem przestrzennym: gdzie sprawy wyłożenia planu do publicznego wglądu i dyskusji publicznej reguluje ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (art.11 pkt.10; art.17 pkt.10).

Przepisy te ogólnie opisują, jak uczestnictwo społeczne ma wyglądać, pozostawiając sprawę wyboru konkretnych rozwiązań w rękach samorządów lub innych instytucji publicznych.

Tryby i zasady konsultacji w samorządach Metropolii Poznań

Zestawienie uchwał organów stanowiących samorządów zrzeszonych w ramach Stowarzyszenia Metropolia Poznań, dotyczących kwestii związanych z trybem i sposobami przeprowadzania procedur konsultacji społecznych.

Samorząd  Uchwała organu samorządowego
Poznań
Powiat Poznański
Buk
Czerwonak
Dopiewo
Kleszczewo
Komorniki
Kostrzyn
Kórnik              Brak dokumentów
Luboń              Brak dokumentów
Mosina
Murowana Goślina
Oborniki
Pobiedziska
Puszczykowo              Brak dokumentów
Rokietnica
Skoki
Stęszew
Suchy Las
Swarzędz              Brak dokumentów
Szamotuły
Śrem
Tarnowo Podgórne

.


Do prawidłowego funkcjonowania portalu używane są pliki cookies. Korzystając z portalu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Dowiedz się więcej o Polityce Prywatności [X]