Wyszukaj interesujące Cię konsultacje

Zdefiniuj przynajmniej jedno kryterium wyszukiwania. Ustawiając więcej kryteriów wynikiem będzie iloczyn zbiorów.


Strategiczna OOŚ dokumentu aktualizacji Strategii ZIT w MOF Poznania 2021-2027

foto art

Na podstawie art. 39 ust. 1 oraz art. 54 ust 2. ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 ze zm.) Dyrektor Biura Stowarzyszenia Metropolia Poznań zawiadamia o przystąpieniu do postępowania w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu aktualizacji „Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania na lata 2021-2027” oraz podaje do publicznej wiadomości informację o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu aktualizacji „Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania na lata 2021-2027” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Informuje się, że:

 1. Wszyscy zainteresowani, w dniach od 26 marca do 29 kwietnia 2024 roku mogą zapoznać się z projektem aktualizacji „Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania na lata 2021-2027” oraz Prognozą oddziaływania na środowisko projektu aktualizacji "Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w Miejskim Obszarze Funkcjonalnym Poznania na lata 2021-2027”.
 2. Dokumentacja sprawy w wersji papierowej jest wyłożona do wglądu w Biurze Stowarzyszenia Metropolia Poznań przy ul. Kościelnej 37, 60-537 Poznań w godzinach 7.45-15.45 oraz dostępna jest na stronach internetowych www.metropoliapoznan.pl , www.zit.metropoliapoznan.pl oraz www.bip.metropoliapoznan.pl .
 3. Każdy ma prawo składania uwag i wniosków w terminie określonym w punkcie 1.
 4. Uwagi i wnioski zgłoszone po upływie terminu określonego w punkcie 1 zostaną pozostawione bez rozpatrzenia.
 5. Uwagi i wnioski można składać:
  • poprzez przesłanie informacji na adres e-mail: zit@metropoliapoznan.pl
  • pisemnie w miejscu udostępnienia dokumentów lub przesyłając na adres pocztowy: Stowarzyszenie Metropolia Poznań, ul. Kościelna 37, 60-537 Poznań,
  • ustnie do protokołu w siedzibie Stowarzyszenia Metropolia Poznań,
  • za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
 6. Uwagi lub wnioski złożone po upływie terminu pozostawia się bez rozpoznania.
 7. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Dyrektor Biura Stowarzyszenia Metropolia Poznań.
 

Newsletter

Zapisz się na newsletter aby otrzymywać najnowsze informacje o konsultacjach

Do prawidłowego funkcjonowania portalu używane są pliki cookies. Korzystając z portalu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Dowiedz się więcej o Polityce Prywatności [X]