Wyszukaj interesujące Cię konsultacje

Zdefiniuj przynajmniej jedno kryterium wyszukiwania. Ustawiając więcej kryteriów wynikiem będzie iloczyn zbiorów.


Wyłożenie do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Suchy Las

organizator:
kategoria:
Planowanie przestrzenne
czas trwania:
od 28.06.2024
do 13.08.2024
status:
aktualne

foto art

Opis konsultacji:

Wójt Gminy Suchy Las zawiadamia o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Suchy Las wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 28 czerwca 2024 r. do 21 lipca 2024 r. w siedzibie Urzędu Gminy Suchy Las, ul. Szkolna 13, 62-002 Suchy Las oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Suchym Lesie: https://bip.suchylas.pl/285/obwieszczenia-zmiana-studium/

Kto może wziąć udział:

Wszyscy zainteresowani.

Jak można wziąć udział – przebieg konsultacji:

  • Dyskusje publiczne nad przyjętymi w projekcie zmiany Studium rozwiązaniami odbędą się w dniach 8 lipca 2024 r., o godz. 16:00 w Świetlicy wiejskiej w Chludowie, ul. Tysiąclecia 6, 62-001 Chludowo oraz 15 lipca 2024 r. o godz. 16:00 w sali konferencyjnej Parku Wodnego OCTOPUS w Suchym Lesie, ul. Szkolna 18, 62-002 Suchy Las. Dyskusja publiczna w Suchym Lesie przeprowadzona zostanie również za pomocą środków porozumiewania się na odległość.
  • Dodatkowo w siedzibie Urzędu Gminy Suchy Las, przy ul. Szkolnej 13, w pokoju 109 uruchomiony zostanie punkt konsultacyjny, który będzie czynny w godzinach urzędowania przez cały okres wyłożenia projektu zmiany Studium do publicznego wglądu oraz okres zbierania uwag.
  • Dodatkowe informacje, w tym o szczegółowym sposobie i zasadach przeprowadzenia dyskusji publicznej oraz o możliwości i sposobie udziału w dyskusji za pomocą środków porozumiewania się na odległość, można uzyskać pod numerami telefonu: 61 8926 509 lub 61 8926 504, w godzinach pracy Urzędu.
  • Zgodnie z art. 11 pkt 8 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 29, art. 34, art. 40, art. 54 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko z dnia 3 października 2008 r. osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi do projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Suchy Las i prognozy oddziaływania na środowisko. Uwagi należy składać na piśmie utrwalonym w postaci papierowej na adres Urzędu Gminy Suchy Las, ul. Szkolna 13, 62-002 Suchy Las lub postaci elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej, na następujące dane kontaktowe: e-mail: konsultacje.npp@suchylas.pl; adres skrzynki podawczej na platformie ePUAP: /k4nd546jr2/SkrytkaESP Uwaga złożona elektronicznie powinna być opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym. Ww. uwagi powinny zawierać imię i nazwisko albo nazwę oraz adres zamieszkania albo siedziby, przedmiot uwagi oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy. Uwagi należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 13 sierpnia 2024 r. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Wójt Gminy Suchy Las.

Kontakt:

Zainteresowani mogą zapoznać się z niezbędną dokumentacją sprawy, wyłożoną do publicznego wglądu w siedzibie Urzędu Gminy Suchy Las: osobiście w godzinach pracy Urzędu, telefonicznie, mailowo i przez skrytkę ePUAP.

Link do strony organizatora:

https://bip.suchylas.pl/285/obwieszczenia-zmiana-studium/

 

Newsletter

Zapisz się na newsletter aby otrzymywać najnowsze informacje o konsultacjach

Do prawidłowego funkcjonowania portalu używane są pliki cookies. Korzystając z portalu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Dowiedz się więcej o Polityce Prywatności [X]