Wyszukaj interesujące Cię konsultacje

Zdefiniuj przynajmniej jedno kryterium wyszukiwania. Ustawiając więcej kryteriów wynikiem będzie iloczyn zbiorów.


Wielowariantowa koncepcja przebudowy ul. Lutyckiej w ciągu DK 92 pomiędzy węzłami Podolany i Koszalińska wraz z budową przedłużenia al. Solidarności

organizator:
kategoria:
Inwestycje / Drogi
czas trwania:
od 29.12.2017
do 09.02.2018
status:
zakończone

foto art

Z przeprowadzonej analizy ruchu wynika, że zasadnicza poprawa warunków ruchu w tym rejonie miasta nastąpi na skutek budowy wiaduktu nad linią kolejową 354 Poznań-Piła oraz przedłużenia
al. Solidarności do ul. Lutyckiej. Dopiero w perspektywie kolejnych 20-25 lat, na skutek wzrostu ruchu pojazdów z ok. 1400/h do ok. 2500/h, zasadna będzie rozbudowa ul. Lutyckiej do przekroju 2x2 wraz z rozbudowanymi węzłami „Koszalińska” i „Wola”.


Zakres docelowej inwestycji obejmować będzie:
• Dowiązanie/rozbudowę skrzyżowania ul. Lutyckiej z ul. Strzeszyńską;
• Budowę lub rozbudowę al. Solidarności na odcinku od ul. Witosa, do włączenia w ul. Lutycką;
• Budowę węzła Podolany stanowiącego skrzyżowanie ul. Lutyckiej z al. Solidarności
oraz ul. Jasielską;
• Budowę węzła Koszalińska, jako dwupoziomowego skrzyżowania ul. Koszalińskiej
z ul. Lutycką;
• Przebudowę ul. Lutyckiej pomiędzy węzłem Podolany i Koszalińska;
• Budowę wiaduktu drogowego w ciągu ul. Lutyckiej nad linią kolejową nr 354
relacji Poznań – Piła;
• Przebudowę skrzyżowań ul. Lutyckiej z ul. Szczawnicką, Podolańską oraz Homera;
• Budowę dróg akcesyjnych, chodników, ścieżek rowerowych, wraz zagospodarowaniem terenu w granicach inwestycji;
• Budowę przystanków komunikacji publicznej;
• Dowiązanie projektowanego zakresu inwestycyjnego do istniejącej infrastruktury drogowej.


Docelowy układ ul. Lutyckiej, planowany jest jako droga klasy GP (droga główna ruchu przyspieszonego), dwujezdniowa, po dwa pasy ruchu w każdym kierunku, z poszerzeniami w obszarach skrzyżowań oraz projektowanych węzłów. Szerokość ulicy dla klasy drogi GP o przekroju 2x2 (dwie jezdnie po dwa pasy ruchu w każdym kierunku) nie powinna być mniejsza niż 40 m, a dla przekroju 1x2 (jedna jezdnia po jednym pasie ruchu w każdym kierunku) mniejsza niż 30 m. Szerokość ulicy jest zwiększona w rejonie projektowanych węzłów, skrzyżowań oraz dróg akcesyjnych.
Ze względu na możliwości finansowe Miasta zadanie podzielono na trzy etapy realizacyjne.
Etap I daje największy wzrost efektywności układu drogowego.


Etap I:
Rozwiązania zaprojektowane w ramach niniejszego etapu polegają na zminimalizowaniu tzw. robót traconych, przy rozbudowie do układu docelowego.
• Klasa drogi GP;
• Prędkość projektowa 60 km/h, prędkość miarodajna 80 km/h;
• Szerokość pasów ruchu ul. Lutyckiej 3,50 m;
• Szerokość: pobocza 1,50 m, chodników 2,00 m, ścieżki rowerowej dwukierunkowej 2,00 m;
• Przerój podstawowy 1x2 (jedna jezdnia po jednym pasie ruchu w każdym kierunku),
w obrębie skrzyżowań i węzłów poszerzony;
• Węzeł Podolany: jednopoziomowy, z pozostawieniem rezerwy pod budowę wiaduktu
dla ul. Lutyckiej zgodnie z etapem II:
• Skrzyżowania z ul. Podolańską i ul. Szczawnicką: bezkolizyjny przejazd górą dla ul. Lutyckiej;
• Nad linią kolejową nr 354, relacji Poznań – Piła: wiadukt drogowy, bezkolizyjny przejazd górą dla ul. Lutyckiej.
Ze względu na obowiązujące przepisy dotyczące odległości skrzyżowań i ze względu na przyjętą klasę drogi GP oraz zapewnienie obsługi komunikacyjnej przyległych terenów, zaproponowano drogę akcesyjną po stronie północnej od ul. Podolańskiej do ul. Jasielskiej. Obsługę komunikacyjną dla strony południowej zapewni ul. Podolańska oraz ul. Szczawnicka poprzez drogę akcesyjną po stronie północnej, podłączoną do projektowanego ronda.

Etap II:
• Węzeł Koszalińska – dwupoziomowy, bezkolizyjny przejazd górą dla ul. Koszalińskiej,
dla ul. Koszalińskiej zaprojektowano przekrój 1x2;

Etap III:
• Przerój podstawowy 2x2 (dwie jezdnie po dwa pasy ruchu w każdym kierunku),
z poszerzeniami w obrębie skrzyżowań i węzłów;
• Węzeł Podolany: dwupoziomowy, dla ul. Lutyckiej bezkolizyjny przejazd górą, dołem połączenie ul. Jasielskiej z nowo projektowaną aleją Solidarności;
• Skrzyżowania z ul. Podolańską i ul. Szczawnicką: bezkolizyjny przejazd górą dla ul. Lutyckiej;
• Węzeł Koszalińska – dwupoziomowy, bezkolizyjny przejazd górą dla ul. Koszalińskiej;
• Nad linią kolejową nr 354 relacji Poznań – Piła: wiadukt drogowy, bezkolizyjny przejazd górą dla ul. Lutyckiej.

Harmonogram prac dla etapu I:
• Wynik konsultacji społecznych – luty 2018;
• Przetarg na PFU – marzec / kwiecień 2018;
• Odbiór dokumentacji przetargowej PFU wraz z decyzją OOŚ – marzec/kwiecień 2019;
• Przetarg na roboty budowlane kwiecień – czerwiec 2019;
• Roboty budowlane – lipiec 2019-wrzesień 2021
• Uruchomienie pełnej funkcjonalności węzła koniec 2021

Finansowanie:
W Wieloletniej Prognozie Finansowej zarezerwowana jest obecnie kwota 36 452 030 zł:
2018 – 1 000 000 zł
2019 – 1 152 030 zł
2020 – 20 000 000 zł
2021 – 14 000 000 zł
Ponadto Miasta Poznań będzie się starało uzyskać dofinansowanie z następujących źródeł;
- dofinansowanie unijne - działanie 4.2 POIS
Z tego źródła Poznań uzyskał dotację 121,67 mln zł na: przebudowę ul. Bałtyckiej na odc. od Syreniej do mostu Lecha, mostu Lecha oraz budowę węzła Naramowicka. Możliwe jest uzyskanie dotacji w wysokości do 85% kosztów kwalifikowanych.
- dotacja ze środków budżetu państwa w ramach tzw. Rezerwy Subwencji Ogólnej
Z tego źródła, w latach 2016-2017, Poznań otrzymał ok. 46 mln zł na przebudowę tzw. Estakady Katowickiej. Możliwe jest ubieganie się o dofinansowanie w wysokości nie przekraczającej połowy nakładów ponoszonych na daną inwestycję w danym roku.

Konsultacje społeczne:
Uwagi do przedstawionej koncepcji można przesyłać do Zarządu Dróg Miejskich w terminie
do 9 lutego 2018 roku w następujący sposób:
• pocztą elektroniczną, wysyłając email na adres lutycka@zdm.poznan.pl
• pocztą tradycyjną lub dostarczając pismo z uwagami osobiście do siedziby ZDM
przy ul. Wilczak 17 w Poznaniu.

 

Newsletter

Zapisz się na newsletter aby otrzymywać najnowsze informacje o konsultacjach

Do prawidłowego funkcjonowania portalu używane są pliki cookies. Korzystając z portalu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Dowiedz się więcej o Polityce Prywatności [X]