Wyszukaj interesujące Cię konsultacje

Zdefiniuj przynajmniej jedno kryterium wyszukiwania. Ustawiając więcej kryteriów wynikiem będzie iloczyn zbiorów.


ANKIETA DLA SENIORÓW - EDYCJA 2018

kategoria:
Usługi społeczne / Zdrowie
czas trwania:
od 01.10.2018
do 29.11.2018
status:
zakończone

foto art

Opis konsultacji:

Poniższa anonimowa ankieta dotyczy potrzeb seniorów na obszarze 22 gmin Metropolii Poznań. Wyniki ankiety posłużą do opracowania Raportu w ramach projektu „Aktywni Seniorzy w Metropolii Poznań i w Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej” i w przyszłości pomogą w realizacji projektów dopasowanych do potrzeb seniorów.

Kto może wziąć udział:

Ankieta jest przeznaczona dla seniorów w wieku 60+

Jak można wziąć udział – przebieg konsultacji:

Wypełnienie ankiety online.

Kontakt:

Stowarzyszenie Metropolia Poznań, ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 8, 61-124 Poznań,

tel.:

 • 61 669 80 54,

e-mail:

Link do strony organizatora:


Ankieta pt.: Ankieta dotycząca potrzeb i oczekiwań seniorów w Metropolii Poznań

Prosimy o dopowiedź na poniższe pytania.

Łączna liczba przesłanych ankiet: 181


Pytanie nr 1: Proszę zaznaczyć sfery życia społecznego w ramach, których w swoim lokalnym środowisku dostrzega Pani/Pan największe deficyty w stosunku do potrzeb seniorów (Proszę NIE zaznaczać sfer, w których oferta dla seniorów jest na zadowalającym poziomie):

[należało wybrać przynajmniej jedną odpowiedź]

Wyniki głosowania

 1. ochrona zdrowia – w ramach NFZ (np. dostępność i jakość opieki zdrowotnej, dostęp do specjalistów i rehabilitacji)
  75.14% [liczba głosów: 136]
   
 2. ochrona zdrowia – profilaktyka i edukacja zdrowotna (np. programy badań przesiewowych, szczepień ochronnych)
  44.2% [liczba głosów: 80]
   
 3. propagowanie zdrowego trybu życia
  38.12% [liczba głosów: 69]
   
 4. relacje międzyludzkie (w tym relacje rodzinne)
  29.83% [liczba głosów: 54]
   
 5. opieka społeczna (np. wsparcie dla seniorów i osób chorych, asystenci)
  39.78% [liczba głosów: 72]
   
 6. kultura – oferta stała (np. biblioteka, kino, teatr)
  17.68% [liczba głosów: 32]
   
 7. wydarzenia kulturalne i turystyka krajoznawcza
  25.97% [liczba głosów: 47]
   
 8. rekreacja i aktywność ruchowa (np. infrastruktura rekreacyjna, basen)
  40.33% [liczba głosów: 73]
   
 9. możliwości rozwijania hobby i zainteresowań tematycznych
  14.36% [liczba głosów: 26]
   
 10. integracja międzypokoleniowa (np. inicjatywy umożliwiające wymianę doświadczeń między seniorami i młodszymi grupami wiekowymi)
  52.49% [liczba głosów: 95]
   
 11. mechanizmy wpływu na władzę samorządową i uczestnictwo seniorów w życiu publicznym i politycznym (w tym w organach samorządowych)
  48.62% [liczba głosów: 88]
   
 12. inne - jakie?
  5.52% [liczba głosów: 10]
   

Pytanie nr 2: Proszę zaznaczyć aktywności, w których chciałaby/chciałby Pani/Pan w przyszłości uczestniczyć:

[należało wybrać przynajmniej jedną odpowiedź]

Wyniki głosowania

 1. warsztaty obywatelskie (budżet obywatelski, wolontariat i działalność stowarzyszeń, wybory i aktywność samorządowa itp.)
  53.59% [liczba głosów: 97]
   
 2. warsztaty pielęgnacyjne z opieki nad osobami obłożnie chorymi
  43.65% [liczba głosów: 79]
   
 3. warsztaty psychologiczne i warsztaty ze skutecznej komunikacji oraz rozwiązywania problemów w rodzinie
  39.78% [liczba głosów: 72]
   
 4. zajęcia językowe (np. nauka języka angielskiego)
  18.78% [liczba głosów: 34]
   
 5. warsztaty artystyczne (np. rękodzielnicze, filmowe, malarskie)
  22.65% [liczba głosów: 41]
   
 6. warsztaty prawno-ekonomiczne (w tym prawa konsumenckie)
  30.94% [liczba głosów: 56]
   
 7. warsztaty szachowe
  11.05% [liczba głosów: 20]
   
 8. zajęcia komputerowe (w tym usługi przez internet np. płacenie rachunków przelewem internetowym)
  43.09% [liczba głosów: 78]
   
 9. warsztaty fotograficzne
  14.92% [liczba głosów: 27]
   
 10. zajęcia ruchowe (np. basen, nordic walking, taniec, aerobik)
  51.93% [liczba głosów: 94]
   
 11. zajęcia kulturalne (np. projekcje filmowe, spektakle, koncerty)
  29.83% [liczba głosów: 54]
   
 12. wycieczki krajoznawcze
  67.4% [liczba głosów: 122]
   
 13. inne - jakie?
  2.76% [liczba głosów: 5]
   

Pytanie nr 3: Proszę zaznaczyć dodatkowe świadczenia oraz elementy oferty profilaktycznej, w których chciałaby/chciałby Pani/Pan w przyszłości skorzystać:

[należało wybrać przynajmniej jedną odpowiedź]

Wyniki głosowania

 1. zajęcia z dietetykiem oraz warsztaty zdrowego żywienia
  60.77% [liczba głosów: 110]
   
 2. edukacja zdrowotna w zakresie ważnych dla mnie chorób (np. cukrzyca, nadciśnienie)
  56.91% [liczba głosów: 103]
   
 3. badania profilaktyczne (np. badania dermatologiczne znamion na skórze pod kątem ryzyka zachorowania na czerniaka)
  52.49% [liczba głosów: 95]
   
 4. szczepienia ochronne (np. przeciwko grypie)
  56.35% [liczba głosów: 102]
   
 5. inne - jakie?
  3.87% [liczba głosów: 7]
   

Pytanie nr 4: Co utrudnia Pani/Panu korzystanie z różnych form aktywności dla seniorów?

[należało wybrać przynajmniej jedną odpowiedź]

Wyniki głosowania

 1. brak możliwości transportu/ dogodnej komunikacji publicznej
  27.07% [liczba głosów: 49]
   
 2. bariery architektoniczne
  9.94% [liczba głosów: 18]
   
 3. niechęć otoczenia i negatywne nastawienie domowników
  4.97% [liczba głosów: 9]
   
 4. niechęć do wychodzenia z domu
  6.08% [liczba głosów: 11]
   
 5. brak czasu
  22.65% [liczba głosów: 41]
   
 6. brak środków finansowych
  31.49% [liczba głosów: 57]
   
 7. brak chęci do podejmowania aktywności
  6.08% [liczba głosów: 11]
   
 8. brak informacji o różnych inicjatywach podejmowanych w gminie/mieście
  14.92% [liczba głosów: 27]
   
 9. stan zdrowia
  26.52% [liczba głosów: 48]
   
 10. inne, jakie?
  0.55% [liczba głosów: 1]
   
 11. nic poważnie nie utrudnia mi korzystania z oferty aktywności dla seniorów
  29.83% [liczba głosów: 54]
   

Pytanie nr 5: Proszę zaznaczyć w jakim stopniu zgadza się Pani/Pan ze zdaniem: „Czuję, że mam wpływ na codzienność i rozwój mojej społeczności lokalnej, osiedla, miejscowości, samorządu, gminy”

[należało wybrać dokładnie jedną odpowiedź]

Wyniki głosowania

 1. zdecydowanie się zgadzam
  20.44% [liczba głosów: 37]
   
 2. raczej się zgadzam
  38.67% [liczba głosów: 70]
   
 3. raczej się nie zgadzam
  27.62% [liczba głosów: 50]
   
 4. zdecydowanie się nie zgadzam
  13.26% [liczba głosów: 24]
   

Pytanie nr 6: Jaki jest Pani/Pana poziom zaangażowania społecznego i obywatelskiego?

[należało wybrać przynajmniej jedną odpowiedź]

Wyniki głosowania

 1. jestem członkiem Gminnej Rady Seniorów
  6.08% [liczba głosów: 11]
   
 2. jestem członkiem lub działaczem stowarzyszenia/fundacji lub innej organizacji społecznej
  38.67% [liczba głosów: 70]
   
 3. jestem wolontariuszem stałym – pomagam systematycznie przez dłuższy okres czasu
  9.94% [liczba głosów: 18]
   
 4. jestem wolontariuszem akcyjnym – angażuję się w wolontariat przy okazji różnych wydarzeń np. kulturalnych, festynów
  9.39% [liczba głosów: 17]
   
 5. uczęszczam do klubu seniora
  48.07% [liczba głosów: 87]
   
 6. uczęszczam do dziennego domu pomocy, dziennego domu seniora lub innej placówki oferującej możliwość spędzania czasu wolnego przez seniorów
  9.94% [liczba głosów: 18]
   
 7. uczestniczę w zajęciach uniwersytetu III wieku
  17.68% [liczba głosów: 32]
   
 8. inna aktywność - jaka?
  20.99% [liczba głosów: 38]
   

Pytanie nr 7: METRYCZKA Płeć

[należało wybrać dokładnie jedną odpowiedź]

Wyniki głosowania

 1. Kobieta
  61.88% [liczba głosów: 112]
   
 2. Mężczyzna
  38.12% [liczba głosów: 69]
   

Pytanie nr 8: METRYCZKA Wiek

[należało wybrać dokładnie jedną odpowiedź]

Wyniki głosowania

 1. do 59 lat
  6.63% [liczba głosów: 12]
   
 2. 60 - 64 lat
  18.23% [liczba głosów: 33]
   
 3. 65 - 69 lat
  35.36% [liczba głosów: 64]
   
 4. 70 - 74 lat
  17.68% [liczba głosów: 32]
   
 5. 75 - 79 lat
  12.71% [liczba głosów: 23]
   
 6. 80 lat i więcej
  9.39% [liczba głosów: 17]
   

Pytanie nr 9: METRYCZKA Wykształcenie

[należało wybrać dokładnie jedną odpowiedź]

Wyniki głosowania

 1. Podstawowe/Gimnazjalne
  12.71% [liczba głosów: 23]
   
 2. Zawodowe
  28.18% [liczba głosów: 51]
   
 3. Średnie
  39.23% [liczba głosów: 71]
   
 4. Wyższe
  19.89% [liczba głosów: 36]
   

Pytanie nr 10: METRYCZKA Gospodarstwo domowe zamieszkania

[należało wybrać dokładnie jedną odpowiedź]

Wyniki głosowania

 1. 1-osobowe
  29.83% [liczba głosów: 54]
   
 2. 2-osobowe
  40.88% [liczba głosów: 74]
   
 3. 3-osobowe lub większe
  29.28% [liczba głosów: 53]
   

Pytanie nr 11: METRYCZKA Miejsce zamieszkania (gmina)

[należało wybrać dokładnie jedną odpowiedź]

Wyniki głosowania

 1. Buk
  12.15% [liczba głosów: 22]
   
 2. Czerwonak
  1.66% [liczba głosów: 3]
   
 3. Dopiewo
  6.08% [liczba głosów: 11]
   
 4. Komorniki
  1.1% [liczba głosów: 2]
   
 5. Kostrzyn
  3.87% [liczba głosów: 7]
   
 6. Kórnik
  2.21% [liczba głosów: 4]
   
 7. Luboń
  4.42% [liczba głosów: 8]
   
 8. Mosina
  1.1% [liczba głosów: 2]
   
 9. Murowana Goślina
  1.66% [liczba głosów: 3]
   
 10. Oborniki
  2.21% [liczba głosów: 4]
   
 11. Pobiedziska
  1.1% [liczba głosów: 2]
   
 12. Poznań
  18.23% [liczba głosów: 33]
   
 13. Puszczykowo
  0.55% [liczba głosów: 1]
   
 14. Rokietnica
  3.31% [liczba głosów: 6]
   
 15. Skoki
  4.42% [liczba głosów: 8]
   
 16. Stęszew
  10.5% [liczba głosów: 19]
   
 17. Suchy Las
  5.52% [liczba głosów: 10]
   
 18. Swarzędz
  4.97% [liczba głosów: 9]
   
 19. Śrem
  6.63% [liczba głosów: 12]
   
 20. Tarnowo Podgórne
  1.66% [liczba głosów: 3]
   
 21. Kleszczewo
  1.66% [liczba głosów: 3]
   
 22. Szamotuły
  2.21% [liczba głosów: 4]
   
 23. Inna gmina
  2.76% [liczba głosów: 5]
   
 

Newsletter

Zapisz się na newsletter aby otrzymywać najnowsze informacje o konsultacjach

Do prawidłowego funkcjonowania portalu używane są pliki cookies. Korzystając z portalu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Dowiedz się więcej o Polityce Prywatności [X]