Wyszukaj interesujące Cię konsultacje

Zdefiniuj przynajmniej jedno kryterium wyszukiwania. Ustawiając więcej kryteriów wynikiem będzie iloczyn zbiorów.


Przebudowa ul. Umultowskiej na odcinku od ul. Krygowskiego do ul. Ślazowej - I etap

organizator:
kategoria:
Inwestycje / Drogi
czas trwania:
od 05.06.2018
do 25.06.2018
status:
zakończone

foto art

Konsultacje obejmują trzy spacery badawcze z udziałem mieszkańców, które odbędą się 5, 7 i 12 czerwca br. o godzinie 17:30. Ich celem jest zidentyfikowanie problemów i poznanie oczekiwań mieszkańców wobec planów budowy ul. Umultowskiej. Na spotkania obowiązywały wcześniejsze zapisy.

Zainteresowane osoby mogą również przesyłać swoje spostrzeżenia na adres poczty elektronicznej umultowska2018@zdm.poznan.pl w terminie do 25 czerwca br.

Wynik I etapu konsultacji społecznych stanowić będzie podstawę do rozpoczęcia prac nad wariantową koncepcją przebudowy ul. Umultowskiej na wskazanym wyżej odcinku. Koncepcja ta będzie przedmiotem kolejnego etapu konsultacji społecznych.

W budżecie Miasta Poznania i Wieloletniej Prognozie Finansowej zabezpieczone zostały pieniądze na przygotowanie dokumentacji projektowej budowy ulicy Umultowskiej (rok 2018 – 50 tys. zł, rok 2019 – 150 tys. zł). Na dzień dzisiejszy nie zapadły żadne decyzje odnośnie charakteru ul. Umultowskiej na odcinku od ul. Krygowskiego do ul. Ślazowej.

25 kwietnia 2018 r. Zarząd Dróg Miejskich zorganizował wraz z Gabinetem Prezydenta Miasta Poznania spotkanie z Radą Osiedla Umultowo. Podczas spotkania rozmawiano o tym jakiej ulicy Umultowskiej oczekują mieszkańcy. W związku z obawami o wzrost natężenia ruchu zaproponowano, już na etapie wstępnych rozmów, by odrzucić rozwiązania prowadzące do budowy ulicy o charakterze tranzytowym.

Podsumowanie I etapu opiniowania zostanie opublikowane na stronie internetowej ZDM do 25 lipca br.

Podsumowanie

Konsultacje społeczne dotyczące przyszłego kształtu ul. Umultowskiej ruszyły jeszcze przed przystąpieniem do jakichkolwiek prac projektowych. Celem opiniowania było ustalenie w którym kierunku powinny pójść prace nad koncepcją budowy ulicy. Dlatego też zdecydowano o rozpoczęciu konsultacji od zidentyfikowania najważniejszych problemów i potrzeb osób korzystających z ul. Umultowskiej. W tym celu Zarząd Dróg Miejskich i Gabinet Prezydenta Miasta Poznania zorganizowali spacery badawcze z udziałem mieszkańców. Uruchomiony został też adres poczty elektronicznej umultowska2018@zdm.poznan.pl, na który zainteresowane osoby mogły przesyłać swoje propozycje rozwiązań dla tej części Poznania.

Konsultacje społeczne trwały od 5 do 25 czerwca br. Spacery badawcze zorganizowane zostały 5, 7 i 12 czerwca o godzinie 17:30. Wzięło w nich udział łącznie 66 osób, które dokonały wcześniejszej rejestracji oraz kilkudziesięciu mieszkańców, którzy spontanicznie dołączyli do uczestników spotkań. W ramach opiniowania do ZDM wpłynęło 135 wiadomości email. W konsultacjach uwzględniona została również petycja internetowa „Uratujmy teren nad Stawami Umultowskimi w Poznaniu dla rekreacji, sportu i przyrody (…)”, podpisana przez 2568 osób, pismo Stowarzyszenia Architektów Polskich SARP oraz indywidualne pisma mieszkańców Poznania.

Spacery badawcze

Każdy ze spacerów odbył się na fragmencie ul. Umultowskiej pomiędzy skrzyżowaniem z ul. Krygowskiego, a skrzyżowaniem z ul. Ślazową. Ze względów organizacyjnych trasa spaceru została podzielona na sześć odcinków:

1. od ul. Krygowskiego do Archiwum UAM,
2. od Archiwum UAM do Stawu Umultowskiego,
3. od Stawu Umultowskiego do granicy os. Różany Potok,
4. od granicy os. Różany Potok do ul. Szweykowskiego,
5. od ul. Szweykowskiego do ul. Pollaka,
6. od ul. Pollaka do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 9.

Mapa

Podczas spaceru badawczego 5 czerwca uczestnicy pokonali również siódmy odcinek – ul. Ślazową. Podczas dwóch kolejnych spotkań zdecydowano o zakończeniu spacerów przy ZSP nr 9 oraz o połączeniu odcinków 5 i 6 w jeden.

Osoby zainteresowane udziałem w spacerach badawczych musiały dokonać wcześniejszego zgłoszenia, wysyłając wiadomość email na adres konsultacje@um.poznan.pl. Ze względu na duże zainteresowanie mieszkańców utworzono trzy grupy uczestników.

Miejscem zbiórki było skrzyżowanie ul. Umultowskiej i ul. Krygowskiego. Przed rozpoczęciem spaceru każda z obecnych osób została poproszona o przypisanie się do jednej lub kilku z poniższych grup:

A - mieszkańcy odcinka ul. Umultowskiej objętego konsultacjami,

B - mieszkańcy Umultowa mieszkający w sąsiedztwie, ale nie przy konsultowanym odcinku,

C – zawożący / zaprowadzający dzieci od września 2018 do ZSP nr 9,

D - zwolennicy budowy drogi (utwardzenie jezdni i dopuszczenie ruchu),

E – zwolennicy niebudowania drogi (pozostawienie ul. Umultowskiej w jej obecnym kształcie).

Spacery badawcze rozpoczynały się od przekazania informacji organizacyjnych i porządkowych przez przedstawicieli Gabinetu Prezydenta Miasta Poznania. Po pokonaniu pierwszego odcinka (ul. Krygowskiego – Archiwum UAM) w pierwszej kolejności głos zabierali zaproszeni specjaliści z ZDM i Miejskiej Pracowni Urbanistycznej, którzy prezentowali mieszkańcom uwarunkowania planistyczne i możliwe rozwiązania techniczne. Następnie uczestnicy mieli możliwość otwartej dyskusji. Potem osoby biorące udział w spacerze spisywały swoje propozycje i uwagi na kartkach z oznaczeniem odpowiedniego odcinka trasy i zadeklarowanej grupy. Po przejściu kolejnych odcinków uczestnicy byli proszeni o zadawanie pytań i notowanie problemów zaobserwowanych na pokonanym etapie trasy. Ponadto, na zakończenie wskazywali i zapisywali po trzy największe ich zdaniem problemy i trzy kluczowe priorytety w odniesieniu do całego odcinka ul. Umultowskiej.

Wśród najczęściej powtarzających się propozycji, wyrażonych stanowisk i wskazanych problemów dla całego konsultowanego odcinka znalazły się:

1. Poparcie dla utwardzenia drogi lub dopuszczenia ruchu bez wskazania sposobu zagospodarowania drogi (ogólne wskazanie na konieczność zmiany obecnego kształtu ul. Umultowskiej),
2. Brak chodnika lub drogi rowerowej / konieczność budowy chodnika lub drogi rowerowej,
3. Poparcie dla wprowadzenia strefy uspokojonego ruchu lub strefy zamieszkania, w tym również poparcie zastosowania urządzeń fizycznego ograniczenia prędkości,
4. Brak oświetlenia / konieczność instalacji oświetlenia,
5. Konieczność ochrony przyrody, w tym budowa przepustów dla zwierząt,
6. Konieczność ograniczenia natężenia ruchu / zbyt duże natężenie ruchu,
7. Poparcie dla budowy drogi o przekroju ulicznym (wydzielona jezdnia, chodnik i droga rowerowa),
8. Poparcie dla pozostawienia ul. Umultowskiej nieutwardzonej / zamknięcia ulicy dla ruchu,
9. Poparcie dla budowy ul. Umultowskiej jako ciągu pieszo-rowerowego,
10. Poparcie dla budowy drogi o przekroju pieszojezdni (połączonej z wprowadzeniem strefy zamieszkania w której piesi, rowerzyści i samochody poruszają się całą szerokością ulicy).

Fotografia ulicy Umultowskiej

W zależności od omawianego odcinka trasy uczestnicy zwracali szczególną uwagę lub wyrażali następujące stanowiska:

Odcinek 1 – Większość mieszkańców zgadzała się z pomysłem budowy utwardzonej drogi dojazdowej do budynków UAM, podkreślając przy tym zły stan nawierzchni drogi, brak chodnika i oświetlenia.

Odcinek 2 – Na tym etapie najczęściej podnoszono kwestię ochrony przyrody, zabezpieczenia istniejących korytarzy ekologicznych i budowy przepustów dla płazów i małych zwierząt. Podkreślano walory przyrodnicze i rekreacyjne terenu w sąsiedztwie Stawów Umultowskich i konieczność zachowania takiego charakteru tego miejsca.

Odcinek 3 – Uczestnicy zwracali uwagę na niebezpieczne ukształtowanie drogi (zakręt i duże nachylenie) oraz brak wygodnego połączenia pieszego pomiędzy osiedlem Różany Potok, a terenami uniwersytetu. Równie istotne były walory rekreacyjne i ich znaczenie dla okolicznych mieszkańców.

Odcinek 4 – Najczęściej dyskutowano tutaj o wpływie budowy drogi na jakość życia mieszkańców bloków położonych wzdłuż ul. Umultowskiej, podkreślano również wkład wspólnoty mieszkaniowej w zagospodarowanie terenu (nasadzenia drzew). Równie istotnym tematem była szerokość pasa drogowego, ewentualna wycinka drzew oraz lokalizacja chodnika lub drogi rowerowej.

Odcinki 5 i 6 – Najczęstszym wątkiem w dyskusji było zapewnienie alternatywnego dojazdu do osiedla Różany Potok i otwarcie przejazdu z ul. Pollaka na ul. Umultowską. Proponowano również poprowadzenie drogi rowerowej przez teren leśny w miejscu istniejącego przedeptu.

Natomiast najczęściej poruszane problemy, zagrożenia lub propozycje wspólne dla całego odcinka objętego konsultacjami społecznymi dotyczyły zachowania spokojnego, rekreacyjnego charakteru ulicy, zabezpieczenia jej przed ruchem tranzytowym, ochrony przyrody, ograniczenia natężenia ruchu i prędkości pojazdów, poprawy jakości nawierzchni drogi, instalacji oświetlenia i budowy chodnika.

Konsultacje internetowe

Zainteresowani mieszkańcy Poznania mieli również możliwość przekazania swoich spostrzeżeń odnośnie przyszłości ul. Umultowskiej za pośrednictwem poczty elektronicznej w terminie od 5 do 25 czerwca br. W tym czasie do ZDM wpłynęło 135 wiadomości, których autorzy najczęściej poruszali następujące kwestie:

1. Poparcie dla budowy ul. Umultowskiej jako ciągu pieszo-rowerowego,
2. Poparcie dla utwardzenia drogi lub dopuszczenia ruchu bez wskazania docelowego sposobu zagospodarowania drogi,
3. Poparcie dla wprowadzenia strefy uspokojonego ruchu lub strefy zamieszkania, w tym konieczność zastosowania urządzeń fizycznego ograniczenia prędkości,
4. Konieczność instalacji oświetlenia,
5. Poparcie dla budowy drogi o przekroju ulicznym,
6. Poparcie dla budowy drogi o przekroju pieszojezdni,
7. Poparcie dla pozostawienia ul. Umultowskiej nieutwardzonej lub zamknięcia jej dla ruchu,
8. Konieczność budowy chodnika lub drogi rowerowej bez poruszania tematu ruchu samochodów,
9. Konieczność ochrony przyrody i walorów rekreacyjnych, w tym budowa przepustów dla zwierząt.

Prace projektowe i kolejny etap konsultacji społecznych

Szczegółowe zestawienie wszystkich uwag mieszkańców, uwzględniające podział na odcinki i grupy zadeklarowane podczas spaceru badawczego oraz zestawienie uwag z wiadomości email i pism zostanie przekazane projektantom odpowiedzialnym za przygotowanie wariantowej koncepcji budowy ul. Umultowskiej. Posłużą one jako podstawa do rozpoczęcia prac nad dokumentacją koncepcyjną. Gotowa koncepcja, zawierająca już propozycje konkretnych rozwiązań poddana zostanie kolejnemu etapowi konsultacji społecznych. Uczestnicy spacerów badawczych wyrazili również chęć ponownego udziału w podobnych spotkaniach w październiku br., po rozpoczęciu działalności przez ZSP nr 9, co może w znaczący sposób wpłynąć na warunki ruchu drogowego w rejonie ul. Umultowskiej.

Wszelkie informacje dotyczące budowy ul. Umultowskiej i konsultacji społecznych, w tym zapowiedzi spotkań z mieszkańcami będą publikowane na stronie internetowej ZDM i Urzędu Miasta Poznania.

 

Newsletter

Zapisz się na newsletter aby otrzymywać najnowsze informacje o konsultacjach

Do prawidłowego funkcjonowania portalu używane są pliki cookies. Korzystając z portalu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Dowiedz się więcej o Polityce Prywatności [X]