Wyszukaj interesujące Cię konsultacje

Zdefiniuj przynajmniej jedno kryterium wyszukiwania. Ustawiając więcej kryteriów wynikiem będzie iloczyn zbiorów.


ANKIETA POTRZEB SENIORÓW - EDYCJA 2019

kategoria:
Usługi społeczne / Zdrowie
czas trwania:
od 27.08.2019
do 31.12.2019
status:
zakończone

foto art

Opis konsultacji:

Poniższa anonimowa ankieta dotyczy potrzeb seniorów na obszarze 22 gmin Metropolii Poznań. Wyniki ankiety posłużą do opracowania Raportu w ramach projektu „Czas na seniora w Metropolii Poznań i Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej” i w przyszłości pomogą w realizacji projektów dopasowanych do potrzeb seniorów.

Kto może wziąć udział:

Ankieta jest przeznaczona dla seniorów w wieku 60+

Jak można wziąć udział – przebieg konsultacji:

Wypełnienie ankiety online.

Kontakt:

Stowarzyszenie Metropolia Poznań, ul. Kościelna 37, 60-537 Poznań, tel.: 61 669 80 54, e-mail: dawid.drobnic@metropoliapoznan.pl, milosz.sura@metropoliapoznan.pl.

Link do strony organizatora:

www.metropoliapoznan.pl

www.senior.metropoliapoznan.pl

Wyniki

Prezentujemy wyniki anonimowej ankiety dotyczącej potrzeb seniorów na obszarze 22 gmin Metropolii Poznań. Ankieta została przeprowadzona częściowo w formie elektronicznej a częściowo w wersji papierowej podczas warsztatów aktywizujących dla seniorów.


Ankieta pt.: Ankieta dotycząca potrzeb i oczekiwań seniorów w Metropolii Poznań - edycja 2019

Prosimy o dopowiedź na poniższe pytania.

Łączna liczba przesłanych ankiet: 302


Pytanie nr 1: Proszę zaznaczyć sfery życia społecznego w ramach, których w swoim lokalnym środowisku dostrzega Pani/Pan największe deficyty w stosunku do potrzeb seniorów (Proszę NIE zaznaczać sfer, w których oferta dla seniorów jest na zadowalającym poziomie):

[należało wybrać przynajmniej jedną odpowiedź]

Wyniki głosowania

 1. ochrona zdrowia – w ramach NFZ (np. dostępność i jakość opieki zdrowotnej, dostęp do specjalistów i rehabilitacji)
  85.76% [liczba głosów: 259]
   
 2. ochrona zdrowia – profilaktyka i edukacja zdrowotna (np. programy badań przesiewowych, szczepień ochronnych)
  46.36% [liczba głosów: 140]
   
 3. propagowanie zdrowego trybu życia
  24.5% [liczba głosów: 74]
   
 4. relacje międzyludzkie (w tym relacje rodzinne)
  15.89% [liczba głosów: 48]
   
 5. opieka społeczna (np. wsparcie dla seniorów i osób chorych, asystenci)
  48.34% [liczba głosów: 146]
   
 6. kultura – oferta stała (np. biblioteka, kino, teatr)
  20.86% [liczba głosów: 63]
   
 7. wydarzenia kulturalne i turystyka krajoznawcza
  27.81% [liczba głosów: 84]
   
 8. rekreacja i aktywność ruchowa (np. infrastruktura rekreacyjna, basen)
  33.77% [liczba głosów: 102]
   
 9. możliwości rozwijania hobby i zainteresowań tematycznych
  20.2% [liczba głosów: 61]
   
 10. integracja międzypokoleniowa (np. inicjatywy umożliwiające wymianę doświadczeń między seniorami i młodszymi grupami wiekowymi)
  48.68% [liczba głosów: 147]
   
 11. mechanizmy wpływu na władzę samorządową i uczestnictwo seniorów w życiu publicznym i politycznym (w tym w organach samorządowych)
  46.69% [liczba głosów: 141]
   
 12. inne - jakie?
  11.26% [liczba głosów: 34]
   

Pytanie nr 2: Proszę zaznaczyć aktywności, w których chciałaby/chciałby Pani/Pan w przyszłości uczestniczyć:

[należało wybrać przynajmniej jedną odpowiedź]

Wyniki głosowania

 1. warsztaty obywatelskie (budżet obywatelski, wolontariat i działalność stowarzyszeń, wybory i aktywność samorządowa itp.)
  36.42% [liczba głosów: 110]
   
 2. warsztaty pielęgnacyjne z opieki nad osobami obłożnie chorymi
  28.81% [liczba głosów: 87]
   
 3. warsztaty psychologiczne i warsztaty ze skutecznej komunikacji oraz rozwiązywania problemów w rodzinie
  30.46% [liczba głosów: 92]
   
 4. zajęcia językowe (np. nauka języka angielskiego)
  42.72% [liczba głosów: 129]
   
 5. warsztaty artystyczne (np. rękodzielnicze, filmowe, malarskie)
  27.15% [liczba głosów: 82]
   
 6. warsztaty prawno-ekonomiczne (w tym prawa konsumenckie)
  31.13% [liczba głosów: 94]
   
 7. warsztaty szachowe
  8.28% [liczba głosów: 25]
   
 8. zajęcia komputerowe (w tym usługi przez internet np. płacenie rachunków przelewem internetowym)
  42.05% [liczba głosów: 127]
   
 9. warsztaty fotograficzne
  12.91% [liczba głosów: 39]
   
 10. zajęcia ruchowe (np. basen, nordic walking, taniec, aerobik)
  43.38% [liczba głosów: 131]
   
 11. zajęcia kulturalne (np. projekcje filmowe, spektakle, koncerty)
  35.1% [liczba głosów: 106]
   
 12. wycieczki krajoznawcze
  69.21% [liczba głosów: 209]
   
 13. inne - jakie?
  3.97% [liczba głosów: 12]
   

Pytanie nr 3: Proszę zaznaczyć dodatkowe świadczenia oraz elementy oferty profilaktycznej, w których chciałaby/chciałby Pani/Pan w przyszłości skorzystać:

[należało wybrać przynajmniej jedną odpowiedź]

Wyniki głosowania

 1. zajęcia z dietetykiem oraz warsztaty zdrowego żywienia
  62.91% [liczba głosów: 190]
   
 2. edukacja zdrowotna w zakresie ważnych dla mnie chorób (np. cukrzyca, nadciśnienie)
  58.94% [liczba głosów: 178]
   
 3. badania profilaktyczne (np. badania dermatologiczne znamion na skórze pod kątem ryzyka zachorowania na czerniaka)
  61.59% [liczba głosów: 186]
   
 4. szczepienia ochronne (np. przeciwko grypie)
  40.07% [liczba głosów: 121]
   
 5. inne - jakie?
  6.29% [liczba głosów: 19]
   

Pytanie nr 4: Co utrudnia Pani/Panu korzystanie z różnych form aktywności dla seniorów?

[należało wybrać przynajmniej jedną odpowiedź]

Wyniki głosowania

 1. brak możliwości transportu/ dogodnej komunikacji publicznej
  31.13% [liczba głosów: 94]
   
 2. bariery architektoniczne
  14.24% [liczba głosów: 43]
   
 3. niechęć otoczenia i negatywne nastawienie domowników
  5.3% [liczba głosów: 16]
   
 4. niechęć do wychodzenia z domu
  6.29% [liczba głosów: 19]
   
 5. brak czasu
  14.57% [liczba głosów: 44]
   
 6. brak środków finansowych
  40.4% [liczba głosów: 122]
   
 7. brak chęci do podejmowania aktywności
  6.62% [liczba głosów: 20]
   
 8. brak informacji o różnych inicjatywach podejmowanych w gminie/mieście
  39.74% [liczba głosów: 120]
   
 9. stan zdrowia
  21.19% [liczba głosów: 64]
   
 10. inne, jakie?
  1.32% [liczba głosów: 4]
   
 11. nic poważnie nie utrudnia mi korzystania z oferty aktywności dla seniorów
  28.15% [liczba głosów: 85]
   

Pytanie nr 5: Proszę zaznaczyć w jakim stopniu zgadza się Pani/Pan ze zdaniem: „Czuję, że mam wpływ na codzienność i rozwój mojej społeczności lokalnej, osiedla, miejscowości, samorządu, gminy”

[należało wybrać dokładnie jedną odpowiedź]

Wyniki głosowania

 1. zdecydowanie się zgadzam
  14.9% [liczba głosów: 45]
   
 2. raczej się zgadzam
  44.37% [liczba głosów: 134]
   
 3. raczej się nie zgadzam
  26.82% [liczba głosów: 81]
   
 4. zdecydowanie się nie zgadzam
  13.91% [liczba głosów: 42]
   

Pytanie nr 6: Jaki jest Pani/Pana poziom zaangażowania społecznego i obywatelskiego?

[należało wybrać przynajmniej jedną odpowiedź]

Wyniki głosowania

 1. jestem członkiem Gminnej Rady Seniorów
  13.25% [liczba głosów: 40]
   
 2. jestem członkiem lub działaczem stowarzyszenia/fundacji lub innej organizacji społecznej
  32.78% [liczba głosów: 99]
   
 3. jestem wolontariuszem stałym – pomagam systematycznie przez dłuższy okres czasu
  7.95% [liczba głosów: 24]
   
 4. jestem wolontariuszem akcyjnym – angażuję się w wolontariat przy okazji różnych wydarzeń np. kulturalnych, festynów
  14.24% [liczba głosów: 43]
   
 5. uczęszczam do klubu seniora
  64.9% [liczba głosów: 196]
   
 6. uczęszczam do dziennego domu pomocy, dziennego domu seniora lub innej placówki oferującej możliwość spędzania czasu wolnego przez seniorów
  13.25% [liczba głosów: 40]
   
 7. uczestniczę w zajęciach uniwersytetu III wieku
  20.2% [liczba głosów: 61]
   
 8. inna aktywność - jaka?
  16.89% [liczba głosów: 51]
   

Pytanie nr 7: Proszę wskazać BEZPŁATNE usługi dla seniorów, którymi jest Pan/Pani NAJBARDZIEJ zainteresowana w przyszłości?

[należało wybrać przynajmniej jedną odpowiedź]

Wyniki głosowania

 1. ”ZŁOTA RĄCZKA” - Bezpłatne, drobne naprawy w domach seniorów – np. cieknący kran, zepsuta spłuczka, przepalona żarówka w lampie, wywiercenie dziury w ścianie.
  65.23% [liczba głosów: 197]
   
 2. ”PUDEŁKO / KOPERTA ŻYCIA” – Pudełko lub koperta z kartą informacyjną, którą należy wypełnić i zostawić na widocznym miejscu w domu lub w lodówce, z informacjami niezbędnymi w razie konieczności przeprowadzenia akcji ratunkowej.
  40.73% [liczba głosów: 123]
   
 3. ”TELEOPIEKA DLA SENIORÓW” – udostępnienie seniorom mieszkającym samotnie i zagrożonym zasłabnięciem lub upadkiem urządzeń nadawczo-odbiorczych umożliwiających połączenie komórkowe z całodobowo czynnym telecentrum (możliwość wezwania pomocy w sytuacji zagr
  46.69% [liczba głosów: 141]
   
 4. ”TAKSÓWKA / TRANSPORT DLA SENIORA” – osoby mające trudności w poruszaniu się mogą zamówić bezpłatną usługę transportową w dogodnym dla siebie terminie np. by dojechać do lekarza, szpitala, urzędu lub na groby bliskich.
  46.03% [liczba głosów: 139]
   
 5. ”WYPOŻYCZALNIA SPRZĘTU REHABILITACYJNEGO” – bezpłatne wypożyczanie sprzętu niezbędnego do rehabilitacji seniorów.
  57.62% [liczba głosów: 174]
   
 6. ”OPIEKA WYTCHNIENIOWA DLA OPIEKUNÓW SENIORÓW” – krótkoterminowa usługa (kilka godzin) skierowana do opiekunów osób starszych, które ze względu na stan zdrowia wymagają permanentnej opieki.
  34.11% [liczba głosów: 103]
   
 7. ”KSIĄŻKA DLA SENIORA” – osoby mające trudności w poruszaniu się mogą zamówić bezpłatne wypożyczenie z biblioteki książki / filmu / audiobooka itp.
  19.87% [liczba głosów: 60]
   
 8. ”PIELĘGNACJA STÓP DLA SENIORÓW” – osoby mające trudności w poruszaniu się mogą zamówić bezpłatną usługę pielęgnacji paznokci u stóp.
  48.68% [liczba głosów: 147]
   
 9. ”FRYZJER DLA SENIORÓW” – osoby mające trudności w poruszaniu się mogą zamówić bezpłatną usługę fryzjerską.
  41.39% [liczba głosów: 125]
   
 10. ”MYCIE OKIEN DLA SENIORÓW” – osoby samotne mające trudności w poruszaniu się mogą zamówić bezpłatną usługę mycia okien.
  43.71% [liczba głosów: 132]
   
 11. inne - jakie?
  2.32% [liczba głosów: 7]
   

Pytanie nr 8: METRYCZKA Płeć

[należało wybrać dokładnie jedną odpowiedź]

Wyniki głosowania

 1. Kobieta
  81.79% [liczba głosów: 247]
   
 2. Mężczyzna
  18.21% [liczba głosów: 55]
   

Pytanie nr 9: METRYCZKA Wiek

[należało wybrać dokładnie jedną odpowiedź]

Wyniki głosowania

 1. Do 59 lat
  2.65% [liczba głosów: 8]
   
 2. 60 - 64 lat
  15.23% [liczba głosów: 46]
   
 3. 65 - 69 lat
  31.79% [liczba głosów: 96]
   
 4. 70 - 74 lat
  28.48% [liczba głosów: 86]
   
 5. 75 - 79 lat
  11.92% [liczba głosów: 36]
   
 6. 80 lat i więcej
  9.93% [liczba głosów: 30]
   

Pytanie nr 10: METRYCZKA Wykształcenie

[należało wybrać dokładnie jedną odpowiedź]

Wyniki głosowania

 1. Podstawowe/Gimnazjalne
  6.29% [liczba głosów: 19]
   
 2. Zawodowe
  21.85% [liczba głosów: 66]
   
 3. Średnie
  52.65% [liczba głosów: 159]
   
 4. Wyższe
  19.21% [liczba głosów: 58]
   

Pytanie nr 11: METRYCZKA Gospodarstwo domowe zamieszkania

[należało wybrać dokładnie jedną odpowiedź]

Wyniki głosowania

 1. 1-osobowe
  41.06% [liczba głosów: 124]
   
 2. 2-osobowe
  38.41% [liczba głosów: 116]
   
 3. 3-osobowe lub większe
  20.53% [liczba głosów: 62]
   

Pytanie nr 12: METRYCZKA Miejsce zamieszkania (gmina)

[należało wybrać dokładnie jedną odpowiedź]

Wyniki głosowania

 1. Buk
  4.3% [liczba głosów: 13]
   
 2. Czerwonak
  2.65% [liczba głosów: 8]
   
 3. Dopiewo
  4.3% [liczba głosów: 13]
   
 4. Kleszczewo
  1.99% [liczba głosów: 6]
   
 5. Komorniki
  6.95% [liczba głosów: 21]
   
 6. Kostrzyn
  3.97% [liczba głosów: 12]
   
 7. Kórnik
  4.97% [liczba głosów: 15]
   
 8. Luboń
  4.3% [liczba głosów: 13]
   
 9. Mosina
  3.97% [liczba głosów: 12]
   
 10. Murowana Goślina
  0% [liczba głosów: 0]
   
 11. Oborniki
  9.6% [liczba głosów: 29]
   
 12. Pobiedziska
  5.96% [liczba głosów: 18]
   
 13. Poznań
  3.97% [liczba głosów: 12]
   
 14. Puszczykowo
  2.98% [liczba głosów: 9]
   
 15. Rokietnica
  5.3% [liczba głosów: 16]
   
 16. Skoki
  3.64% [liczba głosów: 11]
   
 17. Stęszew
  2.32% [liczba głosów: 7]
   
 18. Suchy Las
  8.94% [liczba głosów: 27]
   
 19. Swarzędz
  4.64% [liczba głosów: 14]
   
 20. Szamotuły
  4.64% [liczba głosów: 14]
   
 21. Śrem
  5.96% [liczba głosów: 18]
   
 22. Tarnowo Podgórne
  4.64% [liczba głosów: 14]
   
 23. Inna gmina
  0% [liczba głosów: 0]
   
 

Newsletter

Zapisz się na newsletter aby otrzymywać najnowsze informacje o konsultacjach

Do prawidłowego funkcjonowania portalu używane są pliki cookies. Korzystając z portalu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Dowiedz się więcej o Polityce Prywatności [X]