Wyszukaj interesujące Cię konsultacje

Zdefiniuj przynajmniej jedno kryterium wyszukiwania. Ustawiając więcej kryteriów wynikiem będzie iloczyn zbiorów.


Budżet Obywatelski Gminy Kórnik na 2022 rok - zgłaszanie projektów

kategoria:
Budżet obywatelski
czas trwania:
od 17.05.2021
do 31.05.2021
status:
zakończone

foto art

Opis konsultacji:

Ze środków budżetu obywatelskiego sfinansowana zostać może realizacja projektów zadań inwestycyjno - remontowych i zadań innych należących do zadań własnych gminy, możliwych do realizacji w trakcie jednego roku budżetowego z ewentualną możliwością kontynuowania w latach następnych.

W roku 2022 budżet obywatelski wynosić będzie 1.000.000 zł, z czego na zadania duże zostanie przeznaczonych 930 tys. zł a na zadania małe 70 tys. zł.

Koszt szacunkowy pojedynczego projektu zadania dużego nie może przekroczyć kwoty 400.000 zł, ale musi być większy niż 30.000,00 zł. Proponowane projekty zadań inwestycyjno-remontowych:

 • mogą być realizowane tylko na terenie stanowiącym własność Miasta i Gminy Kórnik, nieobciążonym prawem osób trzecich;
 • projekty zgłaszane na terenach placówek oświatowych i terenach oddanych w trwały zarząd muszą mieć pisemną zgodę dyrektora danej placówki;
 • zgłaszane projekty muszą dotyczyć jednego konkretnego zadania. Nie będą dopuszczone projekty, które w swoim zakresie będą obejmowały różne zadania;
 • zakupione środki trwałe w postaci majątku ruchomego zgłoszone w ramach projektu zadania inwestycyjno–remontowego pozostaną na majątku Miasta i Gminy Kórnik i będą mogły być użyczane innym podmiotom;
 • nie dopuszcza się współfinansowania zgłoszonego projektu zadania (tzn. zgłoszone zadanie w całości będzie finansowane ze środków Gminy). Nie dotyczy to sytuacji gdy jest już wykonany i zapłacony z innych środków projekt dla zgłaszanego zadania będący własnością Miasta i Gminy Kornik.

Koszt szacunkowy pojedynczego projektu zadania małego nie może przekroczyć kwoty 30.000 zł. Proponowane projekty zadań innych (tzw. miękkich):

 • muszą mieć charakter zadań własnych Gminy zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 5, 6, 6a, 8, 9, 10, 14, 17 i 18 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 713 z późn. zm.) tj. ochrony zdrowia; pomocy społecznej, w tym ośrodków i zakładów opiekuńczych, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej; edukacji publicznej, kultury, w tym bibliotek gminnych i innych instytucji kultury oraz ochrony zabytków i opieki nad zabytkami, kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych, porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej, w tym wyposażenia i utrzymania gminnego magazynu przeciwpowodziowego, wspierania i upowszechniania idei samorządowej, w tym tworzenia warunków do działania i rozwoju jednostek pomocniczych i wdrażania programów pobudzania aktywności obywatelskiej; promocji gminy;
 • nie są finansowane z innych źródeł, w tym ze środków konkursowych dla organizacji pozabudżetowych;

Harmonogram edycji:

1. Kampania informacyjno-edukacyjna: od 25.02.2021

2. Zgłaszanie projektów do Budżetu Obywatelskiego: od 17.05.2021 do 31.05.2021

3. Weryfikacja i opiniowanie zgłoszonych projektów: od 01.06.2021 do 08.06.2021

4. Ogłoszenie listy projektów poddanych pod głosowanie: do 11.06.2021

5. Głosowanie: od 14.06.2021 do 31.08.2021

6. Oficjalne ogłoszenie wyników: do 07.09.2021

Kto może wziąć udział:

Propozycję projektu zadania do zrealizowania w ramach BOGK 2022 może zgłosić osoba fizyczna, będąca mieszkańcem gminy Kórnik zgodnie z rozumieniem art. 25 Kodeksu cywilnego (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1740 ze zm.), w którym wskazano, że miejscem zamieszkania osoby fizycznej jest miejscowość, w której osoba ta przebywa z zamiarem stałego pobytu.

Jedna osoba może zgłosić tylko jeden projekt zadania do BOGK 2022.

Każdy projekt musi być poparty przynajmniej przez 5 mieszkańców Gminy Kórnik.

Jak można wziąć udział – przebieg konsultacji:

 • Zgłaszanie zadań do BOGK odbywa się poprzez stronę internetową kornik.budzet-obywatelski.org.
 • Formularz zgłoszenia może dotyczyć tylko jednego projektu zadania.
 • Formularz zostanie uznany za ważny, jeśli wypełnione są wszystkie pola oznaczone jako obowiązkowe.
 • Propozycje projektów zadań do realizacji w ramach BOGK 2022 można zgłaszać w okresie od 17 maja 2021 r. do 31 maja 2021 r.

Kontakt:

Punkt informacyjny dla zainteresowanych mieszkańców, w okresie przewidzianym na zgłaszanie propozycji zadań do budżetu obywatelskiego, prowadzi Wydział Koordynacji Współpracy Międzywydziałowej (Plac Niepodległości 1) – w godzinach urzędowania oraz Wydział Promocji Gminy, Kultury i Sportu (Plac Niepodległości 41) w godzinach urzędowania.

Osobami uprawnionymi do kontaktu w sprawie BOGK 2022 są:

 • Iwona Pawłowicz – Napieralska tel. 61-8170-411 w. 612,
 • Łukasz Grzegorowski tel. 61-8170-411 w. 693,
 • Bartosz Przybylski tel. 61-8170-411 w. 596.

Link do strony organizatora:

https://kornik.budzet-obywatelski.org

 

Newsletter

Zapisz się na newsletter aby otrzymywać najnowsze informacje o konsultacjach

Do prawidłowego funkcjonowania portalu używane są pliki cookies. Korzystając z portalu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Dowiedz się więcej o Polityce Prywatności [X]