Wyszukaj interesujące Cię konsultacje

Zdefiniuj przynajmniej jedno kryterium wyszukiwania. Ustawiając więcej kryteriów wynikiem będzie iloczyn zbiorów.


Raport z konsultacji społecznych zaktualizowanej Strategii ZIT 2021+

Raport z konsultacji społecznych zaktualizowanej Strategii ZIT 2021+

Data publikacji: 2024-04-05

Konsultacje społeczne projektu zaktualizowanej Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w Miejskim Obszarze Funkcjonalnym Poznania na lata 2021-2027 zostały przeprowadzone przez Stowarzyszenie Metropolia Poznań w terminie od 20 lutego do 11 marca 204 roku.

Procedura konsultacji dokumentu została zrealizowana w związku z koniecznością wprowadzenia zmian do dokumentu Strategii ZIT na podstawie art. 34 ust. 6 pkt 2 Ustawy z dnia 28 kwietnia 2022r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021–2027 oraz art. 8 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2021/1060 z dnia 24 czerwca 2021r. oraz par. 24 pkt 13 Statutu Stowarzyszenia Metropolia Poznań.

Zmiany w dokumencie Strategii ZIT wynikają m.in. z dodania obszaru turystyka i kultura, zmian w ramach poszczególnych projektów zintegrowanych, doprecyzowania niektórych zapisów lub ich dostosowania do aktualnych przepisów prawa. Szczegółowy wykaz znajduje się w tabeli zmian.

Informacja nt. trwających konsultacji została upubliczniona poprzez publikację na stronach internetowych (m.in. stronie SMP www.metropoliapoznan.pl, stronie ZIT Poznań www.zit.metropoliapoznan.pl, stronie BIP SMP www.bip.metropoliapoznan.pl, stronie portalu konsultacji społecznych dla Metropolii Poznań www.konsultacje.metropoliapoznan.pl) oraz wysyłkę informacji w formie mailowej do samorządów i podmiotów z terenu Metropolii Poznań wraz z prośbą o dalsze upublicznienie i opiniowanie dokumentu.

Wraz z informacją o konsultacjach społecznych opublikowano projekt dokumentu zaktualizowanej Strategii ZIT wraz z załącznikiem tj. listą projektów i tabelą zmian, a także udostępniono dedykowany formularz uwag.

Wszystkim zainteresowanym podmiotom umożliwiono przekazywanie uwag, wniosków i opinii o projekcie dokumentu w formie pisemnej z wykorzystaniem:

  • formularza uwag w pliku WORD poprzez pocztę elektroniczną na adres: konsultacje@metropoliapoznan.pl lub
  • wydrukowanego formularza uwag przesłanego drogą pocztową na adres: Stowarzyszenie Metropolia Poznań, ul. Kościelna 37, 60-537 Poznań.

Podsumowanie przebiegu konsultacji społecznych

W toku prowadzonych konsultacji społecznych wpłynęło 6 uwag dotyczących treści dokumentu. Wszystkie uwagi zostały zgłoszone drogą elektroniczną. Większość z nich została uwzględniona.

Ponadto, projekt Strategii ZIT z załącznikiem tj. listą projektów oraz z tabelą zmian został poddany opiniowaniu przez członków Rady Doradczej do spraw przygotowania i wdrażania Strategii ZIT dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania na lata 2021-2027. Rada Doradcza ZIT jest organem doradczym składającym się z osób reprezentujących aktywnie działające na terenie Metropolii Poznań organizacje pozarządowe (w sposób szczególny stowarzyszenia i fundacje), a także partnerów społecznych i gospodarczych oraz inne niezależne organizacje społeczne. Zgodnie z regulaminem Rady do jej zadań należy m.in. opiniowanie projektu Strategii ZIT 2021+, w szczególności listy projektów zaproponowanych do realizacji. Zadaniem Rady jest także opiniowanie zmian Strategii ZIT oraz udział w procesie monitorowania postępów wdrażania Strategii ZIT.
W dniu 05.03.2024r. na posiedzeniu tego gremium członkowie Rady Doradczej ZIT uzyskali informacje o zakresie planowanych zmian w ramach procesu aktualizacji Strategii ZIT. Na posiedzeniu ze strony członków Rady pojawiły się propozycje sformułowania kilku rekomendacji dotyczących zaktualizowanego dokumentu. W związku z tym oraz mając na uwadze postulat większego zaangażowania podmiotów społecznych i organizacji pozarządowych w procesie przygotowania i aktualizacji Strategii ZIT podjęto decyzję o zwołaniu kolejnego posiedzenia Rady Doradczej celem lepszego przeprocedowania propozycji rekomendacji ze strony członków tego gremium. Na kolejnym posiedzeniu w dniu 20.03.2024r. członkowie Rady Doradczej ZIT przyjęli jednomyślnie uchwałę w sprawie zaopiniowania projektu Strategii ZIT dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania na lata 2021-2027 wraz z rekomendacjami.

Rada Doradcza ZIT zdecydowała o przyjęciu wszystkich propozycji rekomendacji zgłoszonych przez jej członków:

  • Rekomendacja nr 1 zgłoszona przez p. Marka Lisa dot. projektu P2. Adaptacja do zmian klimatu w Metropolii Poznań (poszerzenie listy beneficjentów o spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe).
  • Rekomendacja nr 2 zgłoszona przez p. Iwonę Janicką dot. projektów zaplanowanych do realizacji w ramach P7 Kultura i turystyka w Metropolii Poznań (umożliwienie aplikowania różnych beneficjentów np. organizacje pozarządowe, WPN).
  • Rekomendacja nr 3 zgłoszona przez p. Iwonę Janicką dot. P4.3 Centrum Dialogu – wsparcie uczniów i ich rodziców oraz nauczycieli szkół z terenu Poznania (uwzględnienie szerszego udziału organizacji pozarządowych, uwzględnienie szerszego oddziaływania metropolitalnego).
  • Rekomendacja nr 4 zgłoszona przez p. Iwonę Janicką dot. P4.2 Podnoszenie konkurencyjności i jakości szkolnictwa zawodowego na obszarze Metropolii Poznań (ujęcie Zespołu Szkół Łączności, Zespołu Szkół Komunikacji w Poznaniu).
  • Rekomendacja nr 5 zgłoszona przez p. Iwonę Janicką dot. wymiaru metropolitalnego projektów zgłoszonych w P3. Zrównoważona mobilność miejska w Metropolii Poznań (Przedsięwzięcia dot. budowy węzłów przesiadkowych w ramach obwodnicy kolejowej, zakupu taboru tramwajowego dla MPK, budowy trasy tramwajowej w ul. Ratajczaka w Poznaniu).
  • Rekomendacja nr 6 zgłoszona przez p. Iwonę Janicką dot. wykazu projektów dla P3. Zrównoważona mobilność miejska w Metropolii Poznań (uwzględnienie Nadwarciańskiego Szlaku Rowerowego).
  • Rekomendacja nr 7 zgłoszona przez p. Iwonę Janicką dot. projektów zaplanowanych do realizacji w ramach P7 Kultura i turystyka w Metropolii Poznań (uwzględnienie inwestycji – przebudowa hali Arena i budowa hali lekkoatletycznej w Poznaniu).

Zestawienie wszystkich uwag zgłoszonych w ramach konsultacji społecznych jest udostępnione w dokumencie raportu:

Raport z konsultacji społecznych projektu aktualizacji Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w Miejskim Obszarze Funkcjonalnym Poznania na lata 2021-2027 (1.27 MB)
 

Newsletter

Zapisz się na newsletter aby otrzymywać najnowsze informacje o konsultacjach

Do prawidłowego funkcjonowania portalu używane są pliki cookies. Korzystając z portalu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Dowiedz się więcej o Polityce Prywatności [X]