Wyszukaj interesujące Cię konsultacje

Zdefiniuj przynajmniej jedno kryterium wyszukiwania. Ustawiając więcej kryteriów wynikiem będzie iloczyn zbiorów.


Zakończył się doroczny cykl zebrań wiejskich w Gminie Rokietnica

Zakończył się doroczny cykl zebrań wiejskich w Gminie Rokietnica

Data publikacji: 2018-04-27

W miesiącach luty/marzec 2018 r. odbył się doroczny cykl 10 Zebrań Wiejskich o charakterze sprawozdawczym. Mieszkańcy mogli dowiedzieć się także o planach inwestycji gminnych i zadań pytanie Wójtowi Gminy.

Na każdym z Zebrań Wiejskich Wójt Gminy przedstawił prezentację dotyczącą: zmiany stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi; funkcjonowania systemu; projektów z dofinansowaniem UE; polityki przestrzennej gminy; wybudowanych dróg, chodników i ścieżek; wydatków majątkowych na drogi; różnicy cenowej w inwestycjach; ceny jednostkowej bieżącego utrzymania dróg; inwestycji gminnych oraz dokumentacji drogowych planowanych w 2018 roku.
W 2018 roku planowana jest realizacja następujących inwestycji: budowa ul. Noblistów w Rokietnicy, przebudowa ul. Rolnej w Rokietnicy, budowa chodnika na ul. Szkolnej w Kobylnikach, budowa ul. Głównej, Polnej, Obornickiej w Krzyszkowie – etap 2, budowa ul. Zakątek w Rokietnicy (plan), rozbudowa układu drogowego na os. Topolowym w Bytkowie, przebudowa ul. Pawłowickiej w Pawłowicach – etap 2, budowa remizy w Przybrodzie, termomodernizacja szkoły w Rokietnicy oraz świetlicy wiejskiej w Żydowie, rozbudowa szkoły w Napachaniu wraz z termomodernizacją, przebudowa Węzła Przesiadkowego w Rokietnicy.

Dokumentacje drogowe realizowane w 2018 roku: ul. Sportowa, Szamotulska, Witkowa, boisko w Rokietnicy; rozbudowa drogi Napachanie-Dalekie; ul. Św. Faustyny i Powstańców w Kiekrzu; ścieżka na ul. Poznańskiej i Kierskiej w Kiekrzu.
W trakcie spotkań przedstawiciel Policji przedstawił informacje o zagrożeniach występujących w gminie Rokietnica. Opowiedział także o profilaktyce społecznej, której celem jest poprawa bezpieczeństwa mieszkańców oraz o Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa, czyli interaktywnej mapie, która pozwala przekazywać Policji informacje o niebezpiecznych miejscach w okolicy.

Sołectwo Rokietnica
7 lutego 2018 r., Szkoła Podstawowa (budynek dawnego gimnazjum)
Liczba uczestników – stałych mieszkańców Sołectwa: 38
Poruszone kwestie:
• działania zmniejszające zanieczyszczanie powietrza w gminie
• procedura dot. projektu planu zagospodarowania przestrzennego działek przy ul. Golęcińskiej
• plany dotyczące terenu, na którym obecnie znajduje się baza Sp. ROKBUS
• utwardzenie ul. Zacisze oraz kontynuacja budowy drogi
• uporządkowanie działki znajdującej się obok os. Noblistów
• porządkowanie i kontrola boisk sportowych przy szkole
• kontrola prędkości na ul. Szamotulskiej i ul. Trakt Napoleoński
• nadmierna prędkość samochodów poruszających się na ul. Noblistów oraz od ul. Koszycy do ul. Sportowej
• usytuowanie stanowiska dla karetki pogotowia
• oznakowanie miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych
• konieczność likwidacji parkingów dla samochodów ciężarowych usytuowanych przy ul. Rolnej i ul. Podgórnej
• problem parkowania samochodów w miejscach niedozwolonych (m.in. ul. Łanowa)
• zagrożenia spowodowane brakiem ścieżki umożliwiającej dojście do lokalu McDonald’s i organizacja ruchu w tym rejonie

Sołectwo Żydowo-Rostworowo
8 lutego 2018 r., Świetlica wiejska w Żydowie
Liczba uczestników – stałych mieszkańców Sołectwa: 14
Poruszone kwestie:
• uwarunkowania dotyczące projektu nowej bazy autobusowej w Rostworowie
• budowa ścieżki z Żydowa do Rostworowa
• naprawa nawierzchni na ul. Sobockiej
• budowa ścieżki i kanalizacji w ,,starym’’ Rostworowie
• utwardzenie drogi oraz dokończenie oświetlenia na ul. Granicznej
• zwiększony ruch i zły stan drogi na ul. Pogodnej w związku z prowadzonymi pracami kanalizacyjnymi w Krzyszkowie
• zły stan drogi na ul. Kolejowej w Rokietnicy
• przeprowadzanie inspekcji wykonanych gminnych inwestycji
• zasadność pojawienia się patrolu Policji koło osiedla Zielony Lasek w Rostworowie
• niezabezpieczone studzienki przy ul. Kolejowej
• brak koszy na śmieci przy ścieżce prowadzącej do Rostworowa

Sołectwo Kiekrz-Pawłowice
1 marca 2018 r., Dom Parafialny ARKA w Kiekrzu
Liczba uczestników – stałych mieszkańców Sołectwa: 33
Poruszone kwestie:
• modernizacja linii kolejowej Poznań-Szczecin, przyszłość dworca w Kiekrzu
• stan koryta rzeki Samica
• rozbudowa sieci kanalizacji na terenie Gminy
• wysokie koszty zrzutu nieczystości dowożonych wozami asenizacyjnymi oraz podwyżka „opłaty śmieciowej”
• budowa światłowodu na terenie Sołectwa
• dokumentacja projektowa dla ulic: Siostry Faustyny Kowalskiej, Powstańców Wielkopolskich, Powstańców Śląskich
• chodnik na terenie Poznania (odcinek do torów)
• uszkodzone wysepki na ul. Kierskiej
• uszkodzony drenaż francuski na ul. Poznańskiej
• zapadająca się lampa przy skrzynkach pocztowych (ul. Czysta)
• rewitalizacja traktu spacerowego (ul. Tęczowa)
• bezpieczeństwo pieszych w rejonie lokalu McDonald’s w Rokietnicy
• ogrodzenie wokół stawów w Pawłowicach
• nabór dzieci z terenu Sołectwa do klas „O” Szkoły Podstawowej w Kiekrzu

Sołectwo Napachanie-Dalekie
2 marca 2018 r., Świetlica wiejska w Napachaniu
Liczba uczestników – stałych mieszkańców Sołectwa: 30
Poruszone kwestie:
• zły stan rzeki Samica i zalewanie okolicznych terenów
• krytyczne uwagi co do podwyżki „opłaty śmieciowej”
• dalsza budowa kanalizacji, rozpropagowanie informacji o możliwości podłączenia się do sieci
• szczegóły dot. inwestycji drogowej Napachanie-Rokietnica
• zły stan ul. Starzyńskiej
• zły stan drogi do Dalekiego, śmieci zalegające na poboczu
• zasadność wygospodarowania osobnego pasa drogowego przy wjeździe do szkoły
• nieporządek pozostawiony na poboczu po pracy równiarki
• dalsze losy pałacu w Napachaniu i utrzymanie czystości wokół obiektu
• woda płynąca przez chodnik i wjazd na ul. Słoneczną
• termomodernizacja remizy

Sołectwo Krzyszkowo
5 marca 2018 r., Świetlica wiejska w Krzyszkowie
Liczba uczestników – stałych mieszkańców Sołectwa: 80
Poruszone kwestie:
• termin ukończenia budowy dróg po wykonaniu kanalizacji; krytyczne uwagi co do jakości prac odtworzeniowych
• dotacje do wymiany kotłów CO
• wysokość podwyżki opłaty za gospodarowanie odpadami; konieczność uszczelnienia systemu i zwiększenia częstotliwości odbioru odpadów zielonych
• środki zewnętrzne pozyskiwane przez Gminę na budowę dróg
• plany rozbudowy dróg w starej części Krzyszkowa.
• krytyczne uwagi co do nakładki na Trakcie Napoleońskim: jest za wąska, położona bezpośrednio na gruncie; krawędź tej drogi uległa załamaniu, ponieważ nie została zabezpieczona
• konieczność wyrównania ul. Wybickiego
• konieczność poszerzenia wjazdu od ul. Spokojnej
• konieczność wybudowania oświetlenia ulicznego na ul. Kukułczej
• procedura przekazywania drogi przez dewelopera na rzecz Gminy
• problem ze studzienką przy ulicach Czartoryskiego i Wybickiego
• perspektywy budowy świetlicy wiejskiej
• niebezpieczne przejście dla pieszych w pobliżu sklepu Anatol
• zasadność postawienia lustra drogowego przy wyjeździe ze sklepu Biedronka
• problem nieporządku przed posesjami oraz sytuowanie w pasie drogi kamieni
• piesi notorycznie poruszający się po ścieżce rowerowej na Trakcie Napoleońskim, zamiast po chodniku

Sołectwo Przybroda
6 marca 2018 r., Świetlica wiejska w Przybrodzie
Liczba uczestników – stałych mieszkańców Sołectwa: 26
Poruszone kwestie:
• informacje dotyczące budowy kanalizacji sanitarnej
• możliwości związane z doprowadzeniem gazu
• perspektywy budowy chodnika na ul. Kaźmierskiej
• umocnienie pobocza na ul. Przybrodzkiej
• odbieranie odpadów zmieszanych i segregowanych przez Sp. PUK
• płatności związane z nową stawką za gospodarowanie odpadami komunalnymi
• uporządkowanie terenu koło placu zabaw
• utwardzenie nawierzchni na pętli autobusowej

Sołectwo Starzyny-Rogierówko
7 marca 2018 r., Sala sesyjna Urzędu Gminy Rokietnica
Liczba uczestników – stałych mieszkańców Sołectwa: 10
Poruszone kwestie:
• budowa chodnika przy ul. Kościuszki w Rogierówku
• równanie drogi oraz budowa oświetlenia na ul. Polnej
• równanie zniszczonej ul. Rynkowej w Starzynach
• niedrożność rowu oraz zamontowanie ekranów akustycznych przy obwodnicy S-11
• konieczność wycięcia drzewa – topoli znajdującej się na działce Forte Sweden

Sołectwo Sobota-Bytkowo
13 marca 2018 r., Sala sesyjna Urzędu Gminy Rokietnica
Liczba uczestników – stałych mieszkańców Sołectwa: 38
Poruszone kwestie:
• budowa ul. Wierzbowej i ronda na skrzyżowaniu z ul. Obornicką
• budowa ścieżki pieszo-rowerowej w ciągu drogi Sobota-Bytkowo
• równanie dróg na os. Topolowym
• rozpoczęcie budowy nawierzchni od ul. Malinowej w kierunku ul. Porzeczkowej
• odprowadzenie wód na skrzyżowaniu ul. Obornickiej z ul. Porzeczkową
• zamontowanie spowalniaczy na drodze w miejscowości Sobota
• zmiany dotyczące odbioru śmieci
• uporządkowanie terenu przy skrzynkach w Bytkowie
• uporządkowanie niezamieszkałych działek w Bytkowie
• umieszczenie tablicy z nazwą miejscowości przy ul. Pawłowickiej
• ustawienie znaku drogowego – „Droga bez przejazdu” przy wjeździe w ul. Pawłowicką
• ustawienie znaku drogowego – „ograniczenie tonażu” na ul. Obornickiej
• pomalowanie pasów – przejścia dla pieszych na ul. Pawłowickiej

Sołectwo Mrowino-Cerekwica
16 marca 2018 r., Sala gimnastyczna Szkoły Podstawowej w Mrowinie
Liczba uczestników – stałych mieszkańców Sołectwa: 70
Poruszone kwestie:
• budowa szkoły w Cerekwicy
• budowa ścieżki pieszo-rowerowej pomiędzy Rokietnicą a Mrowinem
• rozbudowa szkoły w Napachaniu
• prace związane z linią 2x400kV
• plany względem eksploatacji odwiertu w Przybrodzie
• program dofinansowania instalacji fotowoltaicznych
• plany dotyczące budowy sieci światłowodowej na terenie Gminy
• egzekwowanie od deweloperów nakładów na infrastrukturę
• partycypacja finansowa mieszkańców w realizowanych inwestycjach
• kontrola jakości robót wykonywanych w ramach bieżącego utrzymania dróg
• degradacja nawierzchni drogi przez ciężarówki firmy R.
• zapadające się studzienki na ul. Leszka i źle osadzone słupki
• konieczność naprawy ul. Parkowej
• negatywne skutki poprowadzenia odwodnienia drogi do rury melioracyjnej
• zalewanie przepompowni ścieków
• brak regularności w odbiorze śmieci (ul. Łąkowa)
• konieczność przeprowadzenia kontroli dot. ponoszenia „opłaty śmieciowej” (rej. ulic: Łąkowa, Letniskowa)
• konieczność pojawienia się patroli Policji na ul. Tarnowskiej
• usprawnienie sposobu komunikowania o organizowanych wydarzeniach (np. sekcja Sołectwa w ramach www Gminy)
• zasadność postawienia tablicy informacyjnej przy skrzynkach pocztowych na ul. Przecławskiej

Sołectwo Kobylniki
23 marca 2018 r., Sala Kółek Rolniczych w Kobylnikach
Liczba uczestników – stałych mieszkańców Sołectwa: 31
Poruszone kwestie:
• postęp prac związany z budową linii 2x400kV
• rozbudowa dworca kolejowego w Rokietnicy
• zasadność zwiększenia liczby połączeń autobusowych na trasie Rokietnica – Kobylniki w kontekście rozbudowy dworca w Rokietnicy
• budowa drogi lub poprawa nawierzchni na ul. Działkowej w Kobylnikach ,,Małych’’
• budowa chodnika na ul. Szkolnej
• wykonanie brakującego odcinka chodnika na trasie Napachanie – Kobylniki
• budowa pozostałej części chodnika na ul. Szamotulskiej pomiędzy Kobylnikami a Chybami
• dokończenie chodnika na ul. Kierskiej
• wykonanie oświetlenia na ul. Makowej
• uwarunkowania dotyczące przejęcia przez gminę ul. Makowej
• zamknięcie ul. Klonowej przez prywatnego właściciela
• ustawienie znaku drogowego – „ograniczenie prędkości” na ul. Tulipanowej
• zastawianie wjazdu na ul. Działkową przez klientów restauracji ,,Zaczarowany Las’’

Żródło: www.rokietnica.pl
 

Newsletter

Zapisz się na newsletter aby otrzymywać najnowsze informacje o konsultacjach

Do prawidłowego funkcjonowania portalu używane są pliki cookies. Korzystając z portalu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Dowiedz się więcej o Polityce Prywatności [X]