Wyszukaj interesujące Cię konsultacje

Zdefiniuj przynajmniej jedno kryterium wyszukiwania. Ustawiając więcej kryteriów wynikiem będzie iloczyn zbiorów.


Konsultacje w sprawie wyłożonego do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów budownictwa mieszkaniowego wraz z towarzyszącymi usługami – rejon ulic: Czarnkowska, Droga Leśna, Wybudowanie w Obornikach wr

foto art

Opis konsultacji:

Konsultacje dotyczą wyłożonego do publicznego projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów budownictwa mieszkaniowego wraz z towarzyszącymi usługami – rejon ulic: Czarnkowska, Droga Leśna, Wybudowanie w Obornikach wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Projekt zmiany planu obejmuje dwa załączniki graficzne nr 1 i nr 2. Na załączniku nr 1 został wyznaczony obszar 1MN i 2 MN. Oba te tereny przeznaczone są pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, przy czym na terenie 1 MN dopuszcza się lokalizację zabudowy szeregowej, natomiast na terenie 2MN douszcza się lokalizację zabudowy wolnostojącej lub bliźniaczej.Na załączniku nr 2 został wyznaczony obszar MN/UD, który przeznaczony jest pod teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z dopuszczeniem drobnych usług i drobnego handlu. Na terenie MN/UD dopuszcza sie budowę zabudowę wolnostojącą.

Kto może wziąć udział:

Wszyscy zainteresowani.

Jak można wziąć udział – przebieg konsultacji:

Projekt jest wyłożony  dniach urzędowania od 07 lutego 2022r. do 14 marca 2022r. w godzinach urzędowania, w siedzibie Urzędu Miejskiego w Obornikach, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 76, 64 – 600 Oborniki /pokój nr 225, II piętro/ 

Ze względu na utrzymujący się stan epidemii zapoznanie się z projektem zmiany miejscowego planu w siedzibie urzędu możliwe jest jedynie po wcześniejszym umówieniu wizyty – kontakt 61 65 59 136/61 65 59 139 w dniach urzędowania w godz. 800-1500. W przypadku przybycia na umówioną wizytę niezbędne jest zachowanie zasad reżimu sanitarnego, tj. zasłonięcie ust i nosa oraz dezynfekcje rąk po wejściu na teren Urzędu Miejskiego lub założenie rękawiczek ochronnych.
Projekt planu udostępniony zostanie ponadto na stronach internetowych: www.oborniki.pl. oraz www.bip.oborniki.pl. w zakładce Planowanie Przestrzenne. Granice obszaru objętego projektem zmiany planu określone są na załączniku graficznym.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany miejscowego planu rozwiązaniami odbędzie się w dniu 14 lutego 2022r. o godz. 1500 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Obornikach, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 76, 64 – 600 Oborniki /sala sesyjna, I piętro/ przy zachowaniu reżimu sanitarnego. Dyskusja publiczna zostanie również przeprowadzona za pomocą środków porozumiewania się na odległość, przez jednoczesną transmisję obrazu i dźwięku (online) za pomocą platformy ZOOM. W dyskusji będą mogły wziąć udział osoby uprzednio zgłoszone.
Osoby zainteresowane udziałem w dyskusji publicznej za pośrednictwem platformy ZOOM muszą się zgłosić poprzez pocztę elektroniczną na adres: plp.dyskusja@um.oborniki.pl w terminie do 11 lutego 2022 r. W zgłoszeniu podać należy adres e-mail, na który zostanie przesłany link, umożliwiający udział w dyskusji oraz nazwę planu. Link do spotkania oraz instrukcja zostaną przesłane w mailu zwrotnym.
Dodatkowe informacje o szczegółowym sposobie i zasadach udziału w dyskusji publicznej, w szczególności o możliwości uczestniczenia w dyskusji publicznej w sposób zdalny, można uzyskać pod numerami telefonu: 61 65 59 136/61 65 59 139 w dniach urzędowania w godz. 800-1500.

Zgodnie z art. 18 ust. 1-3 ustawy planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 39 ust. 1 pkt. 3 i art. 40 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie miejscowego planu lub prognozie oddziaływania na środowisko projektu zmiany planu może wnieść uwagi.

Zgodnie z art. 8c. i 18 ust. 1-3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym uwagi z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, mogą być wnoszone w formie papierowej lub elektronicznej: w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej na adres um@oborniki.pl lub platformy ePUAP na adres /5k44l5frti/skrytka (opatrzone podpisem potwierdzonym profilem zaufanym) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 04 kwietnia 2022 r. Złożenie uwagi możliwe jest również podczas dyskusji publicznej.

Zainteresowani mogą składać uwagi i wnioski do strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, w tym prognozy oddziaływania na środowisko. Zgodnie z art. 40 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, uwagi i wnioski do prognozy oddziaływania na środowisko mogą być wnoszone w formie pisemnej lub ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym, na adres Burmistrza Obornik, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 76, 64-600 Oborniki lub email: um@oborniki.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 04 kwietnia 2022 r.

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.
Poniższe zasady stosuje się począwszy od 25 maja 2018 roku.
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miejskim w Obornikach jest: Burmistrz Obornik, ul. Marsz. J. Piłsudskiego 76, 64-600 Oborniki.
2. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania Urzędu Miejskiego w Obornikach, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Urzędzie Miejskim w Obornikach za pomocą adresu inspektor@rodo-krp.pl lub Kancelaria Radców Prawnych Bartosz Pawelczyk Krzysztof Kozik s.c., ul. Różana 13/3, 61-577 Poznań.
3. Administrator danych osobowych – Burmistrz Obornik – przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.
4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach:
a) wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Urzędzie Miejskim w Obornikach;
b) realizacji umów zawartych z kontrahentami gminy Oborniki;
c) w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.
5. W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt 4 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:
a) organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
b) inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z gminą Oborniki przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Burmistrz Obornik.
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 4, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:
a) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
b) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
c) prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku gdy:
– dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
– osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych,
– osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest podstawą przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych,
– dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,
– dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;
d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy:
– osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych,
– przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia,
– Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń,
– osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
e) prawo do przenoszenia danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:
– przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub na podstawie zgody wyrażonej przez tą osobę,
– przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;
f) prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:
– zaistnieją przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją, w przypadku przetwarzania danych na podstawie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej przez Administratora,
– przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą jest dzieckiem.
8. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.
9. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Urzędzie Miejskim w Obornikach Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.
10. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.
11. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.
12. Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
Informujemy, że Inspektorem ochrony danych osobowych jest:Dr n. prawn. Bartosz Pawelczyk – radca prawny
Dane kontaktowe: inspektor@rodo-krp.pl
kom. 792 304 042

Kontakt:

Wydział Planowania Przestrzennego
Lidia Kizior-Pietrzak tel. 61 65 59 136
Tomasz Misterski tel. 61 65 59 139
Mateusz Karkowski tel. 61 65 59 139

Link do strony organizatora:

www.bip.oborniki.pl.

 

Newsletter

Zapisz się na newsletter aby otrzymywać najnowsze informacje o konsultacjach

Do prawidłowego funkcjonowania portalu używane są pliki cookies. Korzystając z portalu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Dowiedz się więcej o Polityce Prywatności [X]